Maandag 31 maart 2020 heeft het kabinet besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Dit om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de onhoudbare druk op de zorg te voorkomen.

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) hebben dit tijdens een persbijeenkomst kenbaar gemaakt.

Alle eerder genomen maatregelen worden dus ook voor wat betreft de paardensector verlengd tot en met dinsdag 28 april 2020. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.

De Sectorraad Paarden roept op om met elkaar de maatregelen vol te houden. Het risico op besmetting is immers nog groot. Het blijven naleven van de maatregelen is daarom cruciaal.

Voor verdere informatie wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl/coronavirus

Maandag 23 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende scherpere maatregelen aangekondigd die met onmiddellijke ingang ingaan en gelden tot 1 juni 2020. Het gaat om aanscherping van social distancing met een duidelijke boodschap om verspreiding van het Coronavirus door mensen in te dammen.

Minister-president Mark Rutte, minister Martin van Rijn (Medische Zorg), minister Fred Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) lichtten de nadere strengere maatregelen toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen passen in de Nederlandse aanpak van het coronavirus, dat erop gericht is om de zorgcapaciteit niet te overbelasten en de mensen te kunnen helpen die het meest kwetsbaar zijn.

De bestaande maatregelen die genomen zijn in de aanpak van het coronavirus worden aangescherpt, ook met het oog op de mogelijkheid van een betere handhaving.

De aangescherpte en nieuwe maatregelen zijn o.a.:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.
 • De aangescherpte maatregelen die gelden in de periode tot 1 juni hebben ook effect op de paardensector.

  Onderstaand een overzicht van de belangrijkste aangescherpte maatregelen die direct effect hebben op de paardensector tot 1 juni:

  1. Alle wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten niet toegestaan tot 1 juni
  2. Gemeenten kunnen voor locaties een groepsvormingsverbod opleggen. Te allen tijde moet 1,5 meter afstand van elkaar gehouden worden.
  3. Heeft 1 persoon in het gezin koorts, dan mag niemand uit het gezin naar buiten. Samen met bijvoorbeeld de accommodatiehouder moet in voorkomend geval gezocht worden  naar ondersteuning in verzorging en beweging van paarden.

  De oproep vanuit de Sectorraad Paarden is om de regels goed na te leven en na te denken over de maatregelen die op bedrijfsniveau genomen moeten worden.

  Er zijn nog veel vragen waarop niet direct een duidelijk antwoord is. Maandagavond is tijdens de persconferentie aangegeven dat de maatregelen voor de verschillende sectoren nog nader moeten worden uitgewerkt. De Sectorraad Paarden zal hierover contact onderhouden met het Ministerie.

  Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

  We leven in uitzonderlijke tijden. Om de verspreiding van het coronavirus in deze periode waarin er geen controle is toch nog zo gecontroleerd mogelijk te laten verlopen, heeft het kabinet maatregelen genomen. Ook scholen zijn gesloten, waardoor een situatie ontstaat dat ouders met kinderen noodgedwongen thuis moeten blijven om voor hen te zorgen en hen van thuisonderwijs te voorzien. Het kabinet heeft een uitzondering gemaakt voor ouders met zogenaamde ‘vitale beroepen’. Het gaat dan om cruciale beroepsgroepen die de samenleving draaiende houden. Deze ouders kunnen een beroep doen op noodopvang en hun kinderen wel naar school of opvang brengen.

  Dierenartsen, dierverzorgers en hoefsmeden kunnen weliswaar wellicht onder de voedselketen in brede zin worden geschaard maar staan niet op de lijst van vitale beroepen en dat roept vragen op. Het is van levensbelang dat deze personen hun werk kunnen blijven doen. Het gaat immers om een groep mensen die verantwoordelijk zijn voor dieren die volledig afhankelijk zijn van hun zorg. Die hulpbehoefte zal tijdens deze crisis waarin steeds meer voorzieningen sluiten toenemen. Hulp voor gewonde en zieke dieren kan in veel gevallen niet wachten. Het is van levensbelang voor onze dieren, waaronder paarden, dat dierenartsen, dierverzorgers en hoefsmeden hun werk kunnen uitoefenen, zowel voor spoedgevallen als ook preventief.

  De Sectorraad Paarden heeft het Ministerie namens de aangesloten organisaties dringend verzocht om de dierenartsen, dierverzorgers en hoefsmeden op de lijst van cruciale beroepen/vitale processen te zetten, zodat het ook voor hen onder de bekend gemaakt voorwaarden mogelijk is om een beroep te doen op noodopvang voor kinderen.

  Op de website van de SRP volgen nadere berichten zodra er meer nieuws is.

  De Corona maatregelen hebben ook een enorm effect op de paardensector. De paardensector is een specifieke sector die te maken heeft met het welzijn van paarden en de sector wordt door de coronacrisis hard getroffen. Te denken valt aan manegebedrijven waar de manegelessen zijn stilgelegd en waar de kosten wel doorgaan, evenementen, wedstrijden en keuringen die zijn stilgelegd waardoor bedrijven en organisaties schade lijden, training- en africhtingstallen waar het werk deels is komen stil te liggen en de handels- en exportstallen die plots stil zijn komen te liggen. Ook bij serviceverleners en retailbedrijven is de handel stil komen te liggen.

  De SRP is momenteel bezig met een inventarisatie onder de dragende organisaties. Het gaat om een inventarisatie van de impact van de sector en een inventarisatie van de vraag hoe om te gaan met de situatie in de periode na 6 april 2020.

  Het kabinet heeft op 17 maart 2020 aangegeven dat “uitzonderlijke tijden om uitzonderlijke maatregelen” vragen en vandaag besloten om vanwege het coronavirus economische maatregelen te nemen.

  Het kabinet geeft aan dat doel is om naast de volksgezondheid ook banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft.

  Niemand weet hoe lang de crisis zal duren. De maatregelen moeten ook nog worden uitgewerkt maar de hoofdlijnen van de maatregelen zijn bekendgemaakt. De komende periode worden de maatregelen uitgewerkt. De exacte uitwerking moet worden afgewacht. Met het niet betalen van belasting kan vandaag worden begonnen.

  De voor de paardensector meest belangrijkste maatregelen in het kort:

 • Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
 • Een ondernemer die omzetverlies verwacht kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

 • Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers
 • Het gaat om een gemeentelijke uitkering voor levensonderhoud en/of lening voor bedrijfskapitaal.

 • Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes
 • Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. De invorderingsrente wordt tijdelijk verlaagd naar bijna 0%.

 • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering
 • Overheid staat garant voor leningen aan (middel)grote bedrijven.

 • Compensatieregeling getroffen sectoren
 • De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Het is nog niet helemaal duidelijk welke sectoren onder de regeling vallen. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

  Waar kunnen ondernemers terecht?

  Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

  Voor verdere informatie wordt verwezen naar Rijksoverheid.nl/coronavirus

  Onderstaande informatie is afkomstig van Prof.dr. Marianne Sloet van de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht.

  Bij veel diersoorten inclusief de mens komen allerlei typen coronavirussen voor. In principe zijn die verschillende typen coronavirussen diersoort-specifiek en blijven dus doorgaans bij hun ‘eigen’ diersoort.

  Zo hebben we bij het paard al een aantal jaren het ECoV = Equine Corona Virus (equine is een Engels woord voor paard). Dit virus komt voor bij veulens met en zonder diarree en soms ook bij volwassen paarden. Het kan koorts, gebrek aan eetlust, soms lichte koliek en diarree of slappe mest geven. Dit virustype is niet besmettelijk voor andere diersoorten en ook niet voor de mens. Het ECoV spreidt echter wel snel onder paarden, omdat het voor paarden onderling heel besmettelijk is en een korte incubatietijd kent (= tijd tussen in contact komen met het virus en het krijgen van ziektesymptomen). Veel paarden hebben echter helemaal geen last van de infectie.

  Bij honden komt het CCV = Canine Corona Virus voor (canine = hond) en bij katten het FCV = Feline Corona Virus (feline = kat). Ook deze virustypen zijn erg gastheer-specifiek en dus geen probleem voor de mens.

  Mensen hebben hun eigen coronavirussen. In 2002 verschenen in China de eerste gevallen van SARS = Severe Acute Respiratory Syndrome. De veroorzaker van SARS is het SARS-CoV en dit virus kan ernstige longontsteking veroorzaken. In september 2012 werd MERS-CoV = Middel East Respiratory Syndrome –virus ontdekt. Dit virus circuleert nog steeds, vooral in het Midden-Oosten. Eind 2019 is in China een nieuw type coronavirus uitgebroken. Dit virus, ook wel Wuhan-virus genoemd, wordt aangeduid met de wetenschappelijke naam SARS-CoV-2 en dit virus kan de ziekte COVID-19 (= Corona Virus Disease – 19) veroorzaken. Om de gevolgen van dit virus in te dammen worden op dit moment wereldwijd zeer ingrijpende maatregelen genomen.

  Voor de paardenbezitter: de huidige coronavirusinfectie bij de mens (COVID-19) en het coronavirus bij het paard (ECoV) behoren dus vanuit het oogpunt van virusonderzoek wel tot de zelfde virusgroep, maar hebben in praktijk helemaal niets met elkaar te maken. De mens wordt niet ziek van het paarden-coronavirus en het paard wordt niet ziek van de mensen-coronavirussen.

  Zondag 15 maart 2020 heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Om de verspreiding van het virus te vertragen wordt iedereen gevraagd om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Per direct zijn alle eet- en drinkgelegenheden (met uitzondering van hotels) en sport- en fitnessclubs gesloten tot en met maandag 6 april 2020.

  In het kader van paardenwelzijn en gezondheid is beweging voor paarden van belang. Accommodaties waar paarden gestald staan kunnen met aangepaste maatregelen beperkt geopend blijven om paarden te voorzien in hun basisbehoeften en moeten daarnaast serieuze maatregelen treffen en hun klanten hierover informeren. De Sectorraad Paarden roept ondernemers, houders en eigenaren van paarden op om hun verantwoordelijkheid te nemen.

  De Sectorraad Paarden adviseert het volgende:
  Algemene maatregelen:

 • Laat geen mensen (en paarden) van buitenaf de accommodatie gebruiken voor training;
 • Kantines vallen onder horeca-gelegenheden en moeten per direct sluiten;
 • Neem de voorgeschreven hygiënemaatregelen in acht:
  – was je handen regelmatig met water en zeep
  – hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  – gebruik papieren zakdoekjes
  – geen handen schudden

  Maatregelen pensionstallen:

 • Pensionklanten mogen de stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paarden;
 • Pensionklanten met verkoudheidsklachten worden verzocht thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Overleg samen met de pensionhouder over ondersteuning in verzorging en eventueel training;
 • Verzoek aan pensionklanten om:
  – geen extra bezoekers mee te nemen;
  – niet in groepjes samen te komen;
  – onderling contact te vermijden;
  – alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven.

  Maatregelen maneges, sport- en handelstallen:

 • Laat geen lessen, evenementen of andere activiteiten plaatsvinden;
 • Laat enkel noodzakelijke bezoekers toe voor de begeleiding en de verzorging van de paarden.
 • Lease- en pensionklanten mogen de stal bezoeken voor de dagelijkse verzorging en training van hun paarden;
 • Lease- en pensionklanten met verkoudheidsklachten worden verzocht thuis te blijven tot zij hersteld zijn. Overleg samen met de pensionhouder over ondersteuning in verzorging en eventueel training;
 • Verzoek aan lease- en pensionklanten om:
  – geen extra bezoekers mee te nemen;
  – niet in groepjes samen te komen;
  – onderling contact te vermijden;
  – alleen voor de noodzakelijke verzorging en training op stal te blijven.
  – een buitenrit met twee is mogelijk.

  Maatregelen voor overige aan hippische sector verbonden beroepen:

 • Ga na of bezoeken en/of behandelingen dringend noodzakelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij dierenartsen, hoefsmeden en mest- en voerbedrijven en dergelijke. Is dit niet het geval dan is het advies om deze uit te stellen.
 • Deze maatregelen zijn op 16 maart 2020 ingegaan en gelden tot en met 6 april 2020.

  Gebruik onderstaande links voor meer informatie over het coronavirus:

 • Informatie van de overheid (Rijksoverheid.nl)
 • Gezondheidsvragen over het coronavirus(RIVM)
 • Veelgestelde vragen over coronavirus en zakendoen (RVO)
 • Updates van het kennissysteem infectieziekten en arbeid
 • Informatie over gezelschapsdieren en landbouwhuisdieren
 • Actueel overzicht verspreiding coronavirus
 • ERMELO (SRP) – Op een locatie in de omgeving van Arnhem is de neurologische vorm van rhinopneunomie (EHV1) vastgesteld. Enkele paarden waren ernstig verlamd en moesten helaas worden geëuthanaseerd. De andere paarden tonen op dit moment geen problemen. De op deze stal aanwezige paarden zullen de locatie de komende weken niet verlaten. Tevens worden er geen paarden van buiten toegelaten. Contactbedrijven zijn geïnformeerd. De paarden staan onder controle van een dierenarts.

  De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD – Deventer) heeft na onderzoek van neusswabs en bloedmonsters bevestigd dat het op deze locatie gaat om rhinopneumonie (EHV1).

  Rhinopneumonie, een virusinfectie die zich kan uiten in de vorm van verkoudheidsverschijnselen, abortus en/of neurologische verschijnselen, is een veel voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt de neurologische vorm ook wel ergens de kop op. Het voorkomen van direct contact tussen besmette paarden en niet-besmette paarden is een belangrijke preventieve maatregel. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via handen en kleding. Vaccineren helpt om de infectiedruk in de paardenpopulatie te verminderen, maar beschermt niet direct tegen de neurologische vorm.

  Het gescheiden houden van diverse groepen paarden (jonge paarden, drachtige merries, sportpaarden) geeft het virus minder kans zich te verspreiden. Als u uw paarden van rhinopneumonie verdenkt, zeker als er sprake is van abortus of neurologische verschijnselen, is het raadplegen van een dierenarts noodzakelijk.

  De Sectorraad Paarden heeft vandaag met droefenis kennisgenomen van het overlijden van Jaap Werners (79). Jaap Werners was vanaf 2007 betrokken bij de Sectorraad Paarden. Hij was een gedreven bestuurslid met sterke betrokkenheid bij de dossiers welzijn en opleiding.

  Het bestuur van de SRP betuigt via deze weg haar diepste medeleven aan de dierbaren van Jaap Werners.