ERMELO (SRP) – Op een locatie in regio de Veluwe (omgeving Zwolle) is Rhinopneumonie vastgesteld. De locatie is direct op slot gegaan.

Het gaat hier om EHV1, de variant van rhinopneumonie die zich uit middels verkoudheidsverschijnselen, abortus en in dit geval ook bij een paard neurologische verschijnselen heeft veroorzaakt. Tot nu toe is bij één paard op dit adres als eerste symptoom koorts opgetreden en zijn vervolgens neurologische verschijnselen (problemen met lopen en evenwicht) zichtbaar geworden. De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft na laboratoriumonderzoek bevestigd dat het gaat om EHV1. Dit onderzoek heeft direct plaatsgevonden nadat de eerste ziekteverschijnselen zichtbaar waren.

Op deze locatie staan een beperkt aantal paarden, zij verlaten de stal de komende vier weken niet en worden door de eigenaar en behandelend dierenarts nauwlettend in de gaten gehouden. De paarden van deze stal zijn de laatste weken zeer beperkt met andere paarden in contact geweest. Hierdoor is er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico.

U kunt uw paarden zelf controleren door tweemaal daags de temperatuur op te nemen. Bij verdenking van Rhinopneumonie is het verstandig om direct de dierenarts te raadplegen.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

De maatregelen om de vogelgriep te bestrijden worden met ingang van maandag 15 december 2014 om 00.00 uur aangepast. De afgelopen 14 dagen zijn geen nieuwe besmettingen met vogelgriep vastgesteld. Voor heel Nederland, met uitzondering van de 10 kilometergebieden, gelden daarom vanaf maandag dezelfde maatregelen. De regio’s waarin Nederland is opgedeeld, komen te vervallen. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Maatregelen
Het verzamelverbod en de ophok- en afschermplicht voor commercieel gehouden gevogelte blijven van kracht. Ook de bezoekersregeling voor bedrijven met commercieel gehouden gevogelte blijft gelden. Transportwagens mogen maximaal 1 pluimveebedrijf per rit bezoeken, waarna de wagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden.

Om de insleep van vogelgriep in de pluimveestallen te voorkomen, blijft het treffen van strenge hygiënemaatregelen door pluimveebedrijven noodzakelijk. De pluimveesector heeft aangescherpte hygiënevoorschriften opgenomen in de private kwaliteitssystemen. Op de naleving wordt intensief, met onaangekondigde private controles, toegezien.

Indien er onverhoopt de komende tijd opnieuw een uitbraak van vogelgriep in Nederland plaatsvindt dan worden in de betreffende regio dezelfde strikte maatregelen ingesteld als eerder het geval was.

10 kilometergebieden
De zones van 10 kilometer rond de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar, Kamperveen en Zoeterwoude blijven in stand tot 30 dagen na ontsmetting van de betreffende bedrijven. Hier blijft een totaal vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven van kracht. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt dit vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven. Ook het jachtverbod, dat in de rest van Nederland wordt beëindigd, blijft hier gelden. Datzelfde geldt voor de ophok- en afschermplicht voor hobbydierhouders van pluimvee en ander gevogelte.

Paardenhouderij

Voor de paardenhouderij blijven de maatregelen gelijk aan de reeds gepubliceerde maatregelen van 23 november:
-Een “eigen verklaring” bij het vervoer van paarden is niet nodig.
-Buiten de 10 km gebieden is het vervoer van paarden (overige commercieel gehouden dieren) van een gemengd bedrijf met pluimvee toegestaan onder voorwaarden, nl. rechtstreeks naar een ander bedrijf. Let op: vervoer naar een ander bedrijf met commercieel pluimvee is verboden.
-Het vervoer en aanwenden van mest en strooisel van gevogelte is niet toegestaan. Het vervoer en aanwenden van mest van andere diersoorten (bijvoorbeeld paarden) door bedrijven met commercieel gehouden gevogelte is toegestaan, hierbij dient het hygiëne protocol gehanteerd te worden.
-Binnen de 10 km gebieden is het vervoer van paarden (overige commercieel gehouden dieren) van een gemengd bedrijf met pluimvee naar en ander bedrijf met pluimvee verboden. Vervoer van paarden vanaf een bedrijf met commercieel pluimvee rechtstreeks naar een bedrijf niet zijnde een commerciële vogelhouder is toegestaan.
-Het is verboden om huisdieren af- of aan te voeren van/op bedrijf met commercieel gehouden gevogelte waarbij een uitzondering geldt voor zover de dieren uitsluitend op een woonverblijf komen en niet in aanraking komen met gevogelte.
-De mest van andere commercieel gehouden dieren (bijvoorbeeld paarden) mag vervoerd worden waarbij het hygiëne protocol gehanteerd dient te worden.

Houd de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Heeft u vragen, neem dan rechtstreeks contact op met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) via telefoonnummer: 088 -042 42 42

Vanmiddag is op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo het onderzoek naar onderwijs en de hippische arbeidsmarkt gepresenteerd. Dit onderzoek is in opdracht van de Sectorraad Paarden (SRP) uitgevoerd door HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, met als doel antwoord te geven op de vraag hoe de aansluiting van de hippische opleidingen met het bedrijfsleven verbeterd kan worden.

Projectleider Peter Scheer, HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen, presenteerde vandaag aan 60 aanwezigen vanuit de hippische sector en het onderwijs de onderzoeksresultaten. “Voor een betere aansluiting van de hippische opleidingen met het bedrijfsleven is een diepgaande integratie van praktijkonderwijs nodig samen met specialisaties in het onderwijs”, zo luidt het advies. “Dit samen met het verbeteren van de onderlinge communicatie en het opleiden van ondernemers voor het begeleiden van hun personeel zal tot een betere afstemming leiden”.

Het onderzoek leverde ook een blauwdruk voor hippische opleidingen op: in deze schematische weergave van het paardenonderwijs op verschillende niveaus, zijn de opleidingen opgesplitst in de beroepscompetentieprofielen instructeur,ruiter en medewerker paardenhouderij. Het MBO onderwijs wordt daarbij aangevuld met masterclasses en cursorisch onderwijs.

Na de presentatie van het onderzoek volgende een toekomstvisie van Jaap Werners waarbij hij zijn beeld schetste van de toekomst van het hippische onderwijs en de sector. Werners sloot af met de volgende woorden: “Willen we de Olympus beklimmen, dan moet de hand aan de ploeg en de blik op vooruit”. Na een korte pauze discussieerden de aanwezigen in groepen over een aantal stellingen en kwamen met diverse oplossingen om de voorliggende vraagstukken aan te pakken. “Het is nu aan het onderwijs, het bedrijfsleven en de organisaties om gezamenlijk een en ander op te pakken”, aldus Piet Jansen, SRP voorzitter.

Om de bovenstaande resultaten te verkrijgen zijn interviews en een enquête afgenomen bij ondernemers om de gewenste competenties van medewerkers in beeld te brengen. Onderwijsinstellingen zijn geïnterviewd om een beeld te krijgen van de opzet van de opleidingen. Daarnaast is een enquête afgenomen onder studenten om een indruk te verkrijgen van hun wensen en/of verwachtingen ten aanzien van het onderwijs.

Het volledige onderzoek is hier te downloaden.

Ermelo (SRP): In Zoeterwoude is bij een legpluimveebedrijf vogelgriep vastgesteld. Het besmette bedrijf wordt vandaag (zondag) geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk om welke variant het gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse 1 december 2014 beschikbaar komen.

Rond het bedrijf in Zoeterwoude is een 10 kilometergebied ingesteld (klik HIERvoor het gebied). Binnen dit gebied liggen 4 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Het eerder door Staatssecretaris Dijksma aangekondigde maatregelenpakket is nog altijd van kracht (zie update i.v.m. nieuw maatregelenpakket vogelgriep geplaatst op 23 november 2014).

Houdt de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Gisteren vond in Ermelo het eerste gezondheidsoverleg paard plaats. Het gezondheidsoverleg paard is een initiatief van de Sectorraad Paarden in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken. Dit initiatief vloeit voort uit het convenant ‘Samen werken aan paardengezondheid’ dat eind 2013 definitief werd ondertekend door zowel de Sectorraad Paarden als het ministerie van Economische Zaken.

Het convenant is een uitwerking van de in 2011 gepresenteerde Agenda Infectieuzeziekten paard. De SRP en het ministerie werken de komende jaren samen aan een aantal onderwerpen die belangrijk zijn voor de paardensector waaronder monitoring en surveillance naar de aanwezigheid van infectieuze ziekten in de Nederlandse paardenpopulatie. Daarnaast is de helpdesk voor en door dierenartsen onderdeel van het convenant evenals het gezondheidsoverleg. SRP voorzitter Piet Jansen: ”De SRP is blij dat we nu kunnen starten met het gezondheidsoverleg, het is belangrijk dat alle relevante partijen aan tafel zitten om kennis en informatie uit te wisselen”.

Het gezondheidsoverleg wordt vanaf nu structureel twee maal per jaar georganiseerd door de SRP. Tijdens dit overleg worden onder andere de resultaten van de monitoring en surveillance besproken welke inmiddels door de Gezondheidsdienst voor Dieren in opdracht van de SRP wordt uitgevoerd. Daarnaast brengen alle partijen actuele onderwerpen in ter bespreking. Aan het gezondheidsoverleg nemen onder andere de volgende organisaties deel: GD, CVI, RIVM, NVWA,Universiteit Utrecht, GGP en PVE.

Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen schrijft zij in een brief  aan de Tweede Kamer. Het landelijk vervoersverbod voor pluimvee van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken. De afgebakende zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen die eerder zijn afgekondigd, blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven naar verwachting 21 dagen in stand.

Vier regio’s om verspreiding te voorkomen
Nederland wordt opgedeeld in 4 regio’s, waar tussen de contacten tot een minimum worden beperkt. Deze regio’s zijn zo ingedeeld dat de twee pluimveerijke gebieden (Gelderse Vallei en de Peel) elk in een andere regio vallen. Ook is de indeling zo, dat deze twee pluimveerijke gebieden zich in een andere regio bevinden dan de respectievelijk 3 en 10 km gebieden die zijn ingesteld rondom de plekken waar een uitbraak heeft plaatsgevonden (Hekendorp,Ter Aar en Kamperveen). Zo wordt verspreiding van vogelgriep tegen gegaan.

Hygiënemaatregelen van groot belang
De maatregelen blijven er op gericht het aantal contacten tussen pluimvee en gemengde bedrijven (door bijvoorbeeld vervoersmiddelen of personen) zo veel mogelijk te beperken. Bij noodzakelijke transporten zijn hygiëne maatregelen erg belangrijk. Per rit mag slechts 1 pluimveebedrijf worden bezocht, waarna de transportwagens opnieuw gereinigd en ontsmet moeten worden. Het verplaatsen van pluimveemest kent een aanzienlijk risico, en blijft daarom verboden. Daarnaast is het op dit moment niet wenselijk dat er nieuw pluimvee aangevoerd wordt naar de bedrijven. Een grotere hoeveelheid pluimvee kan leiden tot meer besmettingen van andere pluimveebedrijven. Het blijft daarom verboden om eendagskuikens naar pluimveebedrijven binnen Nederland te vervoeren.

Paardenhouderij
Er is een uitvoering maatregelenpakket  afgekondigd door staatssecretaris Dijksma. Voor de paardenhouderij betekent dit het volgende:
-Een “eigen verklaring” bij het vervoer van paarden is niet langer nodig.
-Buiten de 10 km gebieden is het vervoer van paarden (overige commercieel gehouden dieren) van een gemengd bedrijf met pluimvee toegestaan onder voorwaarden, nl. rechtstreeks naar een ander bedrijf. Let op: vervoer naar een ander bedrijf met commercieel pluimvee is verboden.
-Het vervoer en aanwenden van mest en strooisel van gevogelte is niet toegestaan. Het vervoer en aanwenden van mest van andere diersoorten (bijvoorbeeld paarden) door bedrijven met commercieel gehouden gevogelte is toegestaan, hierbij dient het hygiëne protocol gehanteerd te worden.

-Binnen de 10 km gebieden is het vervoer van paarden (overige commercieel gehouden dieren) van een gemengd bedrijf met pluimvee naar en ander bedrijf met pluimvee verboden. Vervoer van paarden vanaf een bedrijf met commercieel pluimvee rechtstreeks naar een bedrijf niet zijnde een commerciële vogelhouder is toegestaan.
-Het is verboden om huisdieren af- of aan te voeren van/op bedrijf met commercieel gehouden gevogelte waarbij een uitzondering geldt voor zover de dieren uitsluitend op een woonverblijf komen en niet in aanraking komen met gevogelte.
-De mest van andere commercieel gehouden dieren (bijvoorbeeld paarden) mag vervoerd worden waarbij het hygiëne protocol gehanteerd dient te worden.

Houd de website van de Rijksoverheid goed in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen.

Heeft u vragen, neem dan rechtstreeks contact op met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) via telefoonnummer: 088 – 042 42 42

Ermelo (SRP): In Kamperveen (Overijssel) is bij een pluimveebedrijf met in totaal rond 10.000 dieren vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse vandaag beschikbaar komen. Dit schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer .

Rond het bedrijf in Kamperveen wordt een 10 kilometergebied ingesteld. Binnen dit gebied liggen 34 andere pluimveebedrijven. In het gebied met een straal van 1 km rond het besmette bedrijf in Kamperveen heeft de NVWA bij een pluimveebedrijf klinische verschijnselen aangetroffen die passen bij vogelgriep. Het type vogelgriep is nog niet bekend. Om die reden is besloten de bedrijven in de 1 km zone uit voorzorg te ruimen. Het betreft hier 2 pluimveebedrijven. De ruiming vindt hedenmiddag plaats.

Variantvogelgriep in Ter Aar vastgesteld
Onderzoekers hebben inmiddels vastgesteld dat de vogelgriep op het bedrijf in Ter Aar de hoogpathogene H5N8 betreft. Deze variant werd ook aangetroffen op het bedrijf in Hekendorp. De ruiming zal naar verwachting vandaag worden afgerond. In de straal van 10 km cirkel rondom Ter Aar zijn geen bedrijven met vogelgriep aangetroffen.

Gezondheidsrisico’s voor pluimvee ernstig, voor mensen beperkt
De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Indien mensen toch besmet raken, ervaren zij over het algemeen lichte griepverschijnselen.

De op 20 november 2014 afgekondigde maatregelen blijven in stand.

Paardenhouderij

Volgens het beleidsdraaiboek van het ministerie van Economische Zaken mogen paarden in Nederland (zowel binnen als buiten de 10 km zone) vervoerd worden mits ze niet van een commercieel pluimveebedrijf afkomstig zijn. Bij vervoer van paarden geldt het volgende:

-Om tijdens vervoer onderscheid te kunnen maken tussen paarden afkomstig van/bestemd voor bedrijven met commercieel pluimvee en bedrijven zonder commercieel pluimvee moeten “eigenverklaringen” de paarden vergezellen. De “eigenverklaring” dient u zelf in te vullen.

-Op gemengde bedrijven met pluimvee geldt het vervoersverbod ook voor de overige diersoorten en mest van overige dieren op het bedrijf. Het vervoersverbod geldt voor maximaal 72 uur. Dit vervoersverbod is niet van toepassing op het vervoer van paarden naar een gespecialiseerde dierenkliniek, voor zover:
– a. het dier zichin een levensbedreigende situatie bevindt,
– b. een verklaringvan een dierenarts aanwezig is dat er sprake is van een situatie als bedoeldonder a, alsmede dat de kliniek instemt met de behandeling, en
-c. voorafgaand aanhet vervoer de geplande route aan de minister is gemeld.

Hier vindt u een kaart  van het beperkingsgebied 10 km Ter Aar.

Van het gebied bij Kamperveen is op het moment van verschijnen van dit bericht nog geen kaart beschikbaar.

De formulieren voor ontheffing en de “eigenverklaringen” zijn opgenomen in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza opgesteld door het ministerie van Economische Zaken:

Beleidsdraaiboek Aviaire Influenza – versie 2.0 september 2013

Direct naar de “eigenverklaring” .

De ontwikkelingen volgen zich op dit moment snel op. Het advies is om voor het actuele nieuws over deze situatie, de website van de overheid in de gaten te houden: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

Heeft u vragen, neem dan rechtstreeks contact op met de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) via telefoonnummer: 088 – 042 42 42

In Ter Aar (Zuid-Holland) is bij een pluimveebedrijf met 3 stallen met in totaal rond 43.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Het bedrijf wordt onmiddellijk geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat bij deze besmetting om een H5 variant van de vogelgriep. Het is nog niet duidelijk of het om een laagpathogene of een hoogpathogene variant gaat. Nadere analyse door het CVI moet dit uitwijzen. De verwachting is dat de resultaten van deze analyse op zijn vroegst morgen aan het eind van de dag beschikbaar komen. Dit schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

Opnieuw standstill pluimveevervoer heel Nederland
Uit voorzorg geldt vanaf donderdag 20 november 2014 14.00 uur een totaal vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van pluimveebedrijven van en naar pluimveebedrijven en slachterijen. Ook voor gemengde bedrijven met pluimveehouderij geldt een vervoersverbod, eveneens voor andere dieren en mest van andere dieren van die bedrijven. Dit verbod geldt voor maximaal 72 uur (zondag 23 november 14.00 uur).

10-kilometer gebied
Rond het bedrijf in Ter Aar is een 10 kilometergebied ingesteld. Binnen dit gebied liggen 4 andere pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.

Paardenhouderij
Volgens het beleidsdraaiboek van het ministerie van Economische Zaken mogen paarden in Nederland vervoerd worden mits ze niet van een commercieel pluimveebedrijf afkomstig zijn. Bij vervoer van paarden geldt het volgende:

-Om tijdens vervoer onderscheid te kunnen maken tussen paarden afkomstig van/bestemd voor bedrijven met commercieel pluimvee en bedrijven zonder commercieel pluimvee moeten “eigenverklaringen” de paarden vergezellen. De “eigenverklaring” dient u zelf in te vullen.

-Op gemengde bedrijven met pluimvee geldt het vervoersverbod ook voor de overige diersoorten en mest van overige dieren op het bedrijf. Het vervoersverbod geldt voor maximaal 72 uur.

De maatregelen gelden in dit gebied ook voor gemengde bedrijven met pluimvee, voor andere dieren en mest van andere dieren. Voor alle bedrijven in deze zone geldt een bezoekersregeling en dienen zij extra hygiënemaatregelen te nemen.

Vervoer van paarden uit het beschermingsgebied en toezichtsgebied (10km gebied):
Vervoer is verboden en alleen mogelijk met een ontheffing bijl evensbedreigende situaties. Deze ontheffing dient ingevuld te worden door uw dierenarts.

De formulieren voor ontheffing en de “eigenverklaringen” zijn opgenomen in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza opgesteld door het ministerie van Economische Zaken:

Beleidsdraaiboek Aviaire Influenza – versie 2.0 september 2013

Direct naar de “eigenverklaring”.

Voor het actuele nieuws over deze situatie, houd de website van de overheid in de gaten: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

Bij de bedrijven in het 10 kilometer gebied rondom Hekendorp is geen vogelgriep gevonden. Hiermee kan het landelijk vervoersverbod worden opgeheven. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een  brief aan de Tweede kamer .

Het op zondag 16 november 2014 ingestelde totale vervoersverbod voor pluimvee en ander gevogelte, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel van en naar pluimveebedrijven en slachterijen wordt ingetrokken met ingang van 18 november 2014 om 18.00 uur. Het verbod werd eerder ingesteld na de vondst van hoogpathogene vogelgriep bij een bedrijf in het Utrechtse Hekendorp.

Dit betekent dat de eerder genoemde maatregelen voor de paardenhouderij ook niet langer van kracht zijn.

Voor het actuele nieuws over deze situatie, houd de website van de overheid in de gaten: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

Ermelo(SRP): Vanmorgen is vastgesteld dat de vogelgriep bij een pluimveebedrijf in Hekendorp (gemeente Oudewater) de hoog pathogene variant blijkt te zijn. De hoogpathogene variant van vogelgriep is zeer besmettelijk voor gevogelte. Voor kippen is deze variant dodelijk. Vogelgriep is een zoönose, wat betekent dat de besmetting van dier op mens kan worden overgebracht. Om die reden worden beschermende maatregelen getroffen voor mensen die in direct en intensief contact kunnen komen met besmet pluimvee. Ook is er een tijdelijke standstill voor pluimveebedrijven en gemengde bedrijven met pluimvee in heel Nederland afgekondigd.

Vanaf vanochtend half 12 is een standstill van maximaal 72 uur afgekondigd. Paarden in Nederland mogen vervoerd worden mits ze niet van een commercieel pluimveebedrijf afkomstig zijn, daarbij geldt wel het volgende:

-Om tijdens vervoer onderscheid te kunnen maken tussen paarden afkomstig van/bestemd voor bedrijven met commercieel pluimvee en bedrijven zonder commercieel pluimvee moeten “eigenverklaringen” de paarden vergezellen. De “eigenverklaring” dient u zelfin te vullen.

-Op gemengde bedrijven met pluimvee geldt het vervoersverbod ook voor de overige diersoorten en mest van overige dieren op het bedrijf. Het vervoersverbod geldt voor maximaal 72 uur.

Er is een zone ingesteld van 10 km rondom het bedrijf in Hekendorp, waarvoor extra maatregelen gelden. In deze zone geldt een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel voor 30 dagen. In dit gebied liggen 16 andere pluimveebedrijven. De maatregelen gelden in dit gebied ook voor gemengde bedrijven met pluimvee, voor andere dieren en mest van andere dieren. Voor alle bedrijven in deze zone geldt een bezoekersregeling en dienen zij extra hygiënemaatregelen te nemen.

Bent u momenteel op pad met uw paard(en), heeft u voornoemde verklaring niet bij en wordt u aangehouden door de NVWA dan kunt u aangeven dat u niet eerder op de hoogte was van de maatregelen en dat u wellicht vertrokken bent voordat de standstill van kracht was. Geef daarbij aan indien van toepassing dat u thuis geen commercieel pluimveebedrijf heeft of niet daarmee in contact geweest bent.

Vervoer van paarden uit het beschermingsgebied en toezichtsgebied:
Vervoer is verboden en alleen mogelijk met een ontheffing bij levensbedreigende situaties. Deze ontheffing dient ingevuld teworden door uw dierenarts.

De formulieren voor ontheffing en de “eigenverklaringen” zijn opgenomen in het beleidsdraaiboek Aviaire Influenza opgesteld door het ministerie van Economische Zaken en te vinden in bijlage 9 op bladzijde 191 en verder.

https://www.nvpluimveehouders.nl/images/pdf/beleidsdraaiboek-aviaire-influenza-versie-2-0-september-2013.pdf

Voor het actuele nieuws over deze situatie, houd de website van de overheid in de gaten: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ez/nieuws

Veel gestelde vragen over vogelgriep, lees hier verder.