Op maandag 18 november kwam het bericht naar buiten over Rhinopneumonie in Lienden. Op dit moment zijn er geen nieuwe gevallen vastgesteld. Hiermee vindt de Sectorraad Paarden het verantwoord om het eerdere advies over te nemen extra maatregelen voor bescherming tegen het virus in te trekken.

Op donderdag 21 november kwam het bericht naar buiten over rhinopneumonie in Uden.

Op dit moment zijn er geen nieuwe gevallen vastgesteld.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Voor de laatste nieuwsbrief van de Sectorraad Paarden van 17 december 2013:

Ermelo, september 2015 – Door middel van deze nieuwsbrief informeert de Sectorraad Paarden (SRP) over actuele ontwikkelingen waar de werkgroepen en het bestuur mee bezig zijn. Actuele berichten worden altijd direct op de homepage van de SRP geplaatst.

Delegatie ministerie Economische Zaken bezoekt Ermelo

Eind juni kwam een delegatie van het ministerie van Economische Zaken naar Ermelo. Elk half jaar vindt er een overleg plaats met de voorzitter en secretaris van de Sectorraad Paarden. Ditmaal vond het overleg plaats in Ermelo en werd dit gecombineerd met een rondleiding over het Nationaal Hippisch Centrum.

Onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde kwamen zijn onder andere I&R paard, convenant paardengezondheid, paardenwelzijnscheck en paardenmarkten.

www.paardfiscaal.nl

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft in samenwerking met fiscaal advocaat Ton van de Camp een nieuwe website ontwikkeld. Op 26 juni is de website www.paardfiscaal.nl online gegaan. De website bevat praktische en algemene informatie over fiscale regelgeving voor de hippische sector. Lees hier verder.

Paardenwelzijnscheck

Sinds 14 november 2014 is de nieuwe website www.paardenwelzijnscheck.nl online. De website is ontwikkeld door de Sectorraad Paarden om de kennis over paardenwelzijn bij alle paardenhouders in Nederland verder te vergroten.

De Paardenwelzijnscheck (PWC) is een initiatief van de samenwerkende partijen in de Sectorraad Paarden. De informatie in de Paardenwelzijnscheck is tot stand gekomen in een samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. In het streven naar de verbetering van paardenwelzijn werkt de Sectorraad Paarden aan bewustwording en vergroting van kennis bij paardenhouders. De Paardenwelzijnscheck is een logisch vervolg op het Plan van Aanpak Welzijn, de 12 richtlijnen voor paardenwelzijn en de Gids voor Goede Praktijken.

De huidige versie van de paardenwelzijnscheck is een eerste versie. Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de check. In de nieuwe versie wordt de mogelijkheid tot compensatie ingebouwd. Bijvoorbeeld: Wanneer de boxmaat van de stal iets kleiner is dan de norm geeft de check ‘verminderd welzijn aan’. Het risico op verminderd welzijn kan gecompenseerd worden door dagelijks ruim voldoende (vrije) beweging te geven. In dit voorbeeld is er dus geen sprake van verminderd welzijn. Het Welzijnsconcept, ontwikkeld door de Raad voor Dieraangelegenheden (2012), ligt ten grondslag aan deze doorontwikkeling.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd om technisch gezien aan de juiste randvoorwaarden te voldoen. De komende maanden wordt de inhoudelijke invulling gerealiseerd. Eind 2015 is de streefdatum om hiermee klaar te zijn.

Welzijnslabel

Naast de inhoudelijke invulling van de Paardenwelzijnscheck zoals hierboven beschreven, loopt een tweede traject, namelijk de ontwikkeling van een welzijnslabel.

De SRP wil de check uitbouwen tot een breed gedragen kwaliteitsinstrument met bijbehorend keurmerk of label waarmee het welzijn in de paardensector wordt gemonitord en verbeterd. De paardenwelzijnscheck is de basis van het label/keurmerk waarbij aanvullend een geschoolde inspecteur bedrijven bezoekt.

De SRP werkt aan de praktische invulling hiervan. We streven ernaar om overlap met andere certificaten, zoals het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport, zoveel mogelijk te voorkomen en het aantal bedrijfsbezoeken en de kosten voor ondernemers beperkt te houden. Het plan voorziet in de accreditatie door een onafhankelijk partij. Ook in dit traject zijn al diverse stappen genomen om te komen tot het beoogde einddoel.

Samen werken aan paardengezondheid

Het project paardengezondheid dat de SRP uitvoert in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken is in volle gang.

De monitoring op West Nile Virus is in Nederland gestart in het najaar van 2014. De monitoring wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in opdracht van de Sectorraad Paarden (SRP). Voor deze monitoring zijn in 2014 220 bloedmonsters ingestuurd vanuit 25 dierenartsenpraktijken. Deze monitoring leverde geen positieve monsters op. In mei 2015 is de monitoring weer opgestart in verband met het vectorseizoen. Het aantal dierenartsenpraktijken dat meewerkt aan het onderzoek blijft gelijk. Op dit moment zijn er ruim 200 monster ingestuurd bij de GD.

Voor de monitoring EIA zijn in 2014 300 bloedmonsters ingestuurd, afkomstig van twee slachterijen. Deze bloedmonsters worden, volgens afspraak met de betrokken partijen, opgeslagen en worden op zijn vroegst drie maanden na afname getest. Een gedeelte van de bloedmonsters is inmiddels getest en de uitslagen daarvan waren negatief. In 2015 is de monitoring EIA opnieuw opgestart. De eerste monsters zijn inmiddels getest en leverde geen positieve monsters op.

De helpdesk voor en door dierenartsen is sinds juli 2014 actief. De GD geeft in opdracht van de Sectorraad Paarden uitvoering aan de helpdesk in nauwe samenwerking met de Groep Geneeskunde Paard (GGP) en Universiteit Utrecht. Dierenartsen weten steeds beter hun weg te vinden naar de helpdesk paard. In het eerste half jaar van 2015 zijn er ruim 100 telefoontjes binnengekomen bij de helpdesk. In bijscholingen en bijeenkomsten van dierenartsen wordt veel aandacht besteed aan de helpdesk paard om steeds meer bekendheid hieraan te geven.

In juni 2015 heeft het tweede gezondheidsoverleg plaatsgevonden. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van paardengezondheid in Nederland maar ook internationaal zijn besproken door de aanwezigen. Tijdens dit overleg worden ook de resultaten van de monitoring West Nile Virus en Equine Infectieuze Aneamie besproken. Het volgende gezondheidsoverleg is gepland in november 2015.

Secretariaat Sectorraad Paarden

Vanwege zwangerschapsverlof van Nelleke Krol is Jan-Paul Duijndam sinds 18 september jl. waarnemend secretaris van de Sectorraad Paarden. De Sectorraad Paarden blijft per mail bereikbaar via het bekende emailadres: info@sectorraadpaarden.nl en middels het nummer 0577-408320. Per januari 2016 neemt Nelleke Krol de werkzaamheden weer over.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden

De volgende reguliere vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats op 3 december 2015.

Met vriendelijke groet,

 

Sectorraad Paarden

Op maandag 18 november kwam het bericht naar buiten over Rhinopneumonie in Lienden. Op dit moment zijn de paarden die in quarantaine zijn geplaatst vrij van koorts en neurologische symptomen.

Op donderdag 21 november kwam het bericht naar buiten over rhinopneumonie in Uden.

Op dit moment zijn er geen nieuwe besmettingen vastgesteld.

Bij verdenking van Rhinopneumonie is het verstandig om direct de dierenarts te raadplegen.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Op een locatie in Uden (Noord Brabant, postcode gebied 5406) is Rhinopneumonie vastgesteld. Paarden van de locatie worden niet vervoerd. Paarden uit de directe omgeving (aangrenzende locaties) van de besmette locatie mogen aan evenementen, waaronder keuringen en wedstrijden, deelnemen wanneer er vooraf een gezondheidsverklaring door een dierenarts is afgegeven.

Op de locatie in Uden gaat het om EHV1, de variant van rhinopneumoniedie zich uit middels abortus en in dit geval ook bij twee paarden neurologische verschijnselen. Een paard is gezien de leeftijd en het verloop van de ziekte geëuthanaseerd, het tweede geval wordt op dit moment intensief verpleegd. De Gezondheidsdienst heeft na onderzoek bevestigd dat het gaat om EHV1.

De paarden mogen de locatie de komende vier weken niet verlaten. De paarden op de locatie zijn de laatste weken zeer beperkt met andere paarden in contact geweest. Hierdoor is er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico. De contactadressen zijn ingelicht en de paarden staan onder controle van een dierenarts. Er is geen sprake van een aantoonbare relatie met de melding van een geval van rhinopneumonie in Lienden eerder deze week.

Paarden die toch met paarden van deze locatie in contact zijn geweest dienen geïsoleerd te worden van andere paarden en moeten dagelijks getemperatuurd worden. Bij verdenking van Rhinopneumonie is het verstandig om direct de dierenarts te raadplegen.

Het is aan de eigenaar van een paard om zelf om te besluiten om met zijn of haar paard te gaan reizen en/of aan evenementen deel te nemen.

Voor meer informatie over rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

ERMELO (SRP) – Omtrent het hedenochtend verspreidde persbericht over een geval van rhinopneumonie is aanvullende informatie bekend.

Het zieke paard welke op de kliniek verbleef werd behandeld met corticosteroïden welke als bijwerking hebben dat de algemene weerstand verlaagd kan worden. Door deze weerstandsverlaging heeft het herpesvirus waarschijnlijk kunnen aanslaan waardoor de patiënt de neurologische vorm van rhinopneumonie heeft kunnen ontwikkelen.

De staf van de Lingehoeve heeft in overleg met specialisten de paarden welke op dat moment in de gesloten stal afdeling stonden in een quarantaine afdeling op een veilige afstand van de kliniek gezet. Tevens zijn de stallen grondig schoongemaakt en gedesinfecteerd. Op grond van de voorzorgsmaatregelen heeft de Lingehoeve in genoemd overleg besloten dat het verantwoord is om open te blijven.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

 

Dit weekend is bij Lingehoeve Diergeneeskunde in Lienden een uitbraak van Rhinopneumonie vastgesteld. Paarden uit de directe omgeving van het besmette bedrijf (aangrenzende locaties met paarden) mogen aan evenementen waaronder keuringen en wedstrijden deelnemen wanneer er een gezondheidsverklaring is afgegeven.

Op het bedrijf in Lienden gaat het om de neurologische vorm van rhinopneumonie bij één paard. De Gezondheidsdienst heeft dit na onderzoek bevestigd.

Direct bij de eerste verschijnselen is de afdeling, waar die patiënt stond, afgesloten van de andere afdelingen. De eigenaren van andere opgenomen patiënten op deze afdeling zijn geïnformeerd. Ook de eigenaren van andere patiënten die op die afdeling hadden gestaan voordat het paard ziek werd, zijn hierover geïnformeerd. Hierdoor is er een verminderd en controleerbaar verspreidingsrisico.

Paarden die toch met andere paarden van dit bedrijf in contact zijn geweest dienen geïsoleerd te worden van andere paarden en moeten dagelijks getemperatuurd worden. Bij verdenking van Rhino raadpleeg dan direct uw dierenarts.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

Goed opgeleid personeel staat aan de basis van de paardensector. De paardensector is gebaat bij afgestudeerde leerlingen die de sector inspireren en innoveren. Leerlingen die voldoen aan de behoefte van de sector. De sector houdt behoefte aan personeel voor de dagelijkse stalwerkzaamheden, maar heeft ook behoefte aan een kader met een toekomstgerichte visie. Excellente opleidingen zijn noodzaak voor het continueren van het succes dat we als fokkerij en sport in Nederland realiseren.

De SRP ziet echter de afgelopen jaren ook een wildgroei bij de paarden- en paardensportopleidingen. Verschillende AOC’s bieden deze opleidingen relatief kleinschalig aan. Een leerling blijkt vaak ook niet bereid of in staat te zijn om op jonge leeftijd al op kamers of ver van huis te gaan. Bovendien kiezen ouders maar ook de overheid meer en meer voor opleidingen met een arbeidsmarktrelevantie. Paardensportopleidingen zijn kostbaar en we bevinden ons in een crisis. De SRP vindt het heel spijtig dat dit nu ten koste van Helicon NHB Deurne gaat.

De SRP is een groot voorstander van een selectief aantal kwaliteitsvolle onderwijsinstellingen, goed verdeeld over Nederland, die de opleidingen paard en paardensport aanbieden volgens een soortgelijk format. Dit geldt voor zowel de basis als de meer specialistische hippische opleidingen. Opleidingen die goed aansluiten bij de behoeften van ondernemers en verenigingen. Kaders welke de toonaangevende positie van de Nederlandse paardenhouderij verder gaat uitbouwen. Dit met een doorlopende leerlijn naar het HBO maar ook naar het cursorisch onderwijs zoals die van de KNHS, FNRS en anderen. NHB Deurne had hier goed ingepast.

De SRP neemt het initiatief om samen met een aantal onderwijsinstellingen te onderzoeken of voornoemde aanpak realiseerbaar is en gaat hiertoe ook nogmaals met de overheid in gesprek. De SRP zet daarbij in op doorlopende leerlijnen en een kwalitatieve benadering van de behoefte in het werkveld.

Klik hier voor een recent rapport over de arbeidsmarkt, opgesteld door Aequor

Afgelopen week heeft de Belastingdienst bekend gemaakt dat het 6%-tarief voor de levering van paarden in de leeftijd tot en met 4 jaar nog mag worden toegepast tot 1 januari 2014. Dit heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2014 geldt het tarief van 21% voor deze paarden.

Het 6%-tarief is dan alleen nog van toepassing op de levering van paarden die bestemd zijn voor de:

-productie van levensmiddelen, zoals slachtpaarden

-landbouwproductie, bijvoorbeeld de bosbouw

-fok van paarden, zoals dekhengsten en fokmerries

In alle overige gevallen is de levering van paarden belast met 21%.

Een uitzondering hierop was de levering van paarden in de leeftijd tot en met 4 jaar, dit is de opfokfase. Op de levering van deze paarden mag nu nog tot 1 januari 2014 het 6%-tarief worden toegepast. Dit is de zogenaamde overgangsregeling welke van kracht was sinds 1 juli 2012. Na 1 januari 2014 is de levering van deze paarden ook belast met 21%.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft al vanaf 2006 op diverse fronten een forse strijd geleverd om bovenstaand besluit tegen te gaan. De bovengenoemde overgangsregeling was een van de resultaten die de SRP op dit dossier behaalde in 2012. Ondanks diverse gesprekken en sterke argumentatie vanuit de paardensector heeft het Ministerie van Financiën toch besloten om de overgangsregeling te laten vervallen per 1 januari 2014. De discussie spitst zich met name toe op het feit of dat opfok van paarden wel of niet mag worden gezien als een landbouw activiteit. De SRP is van mening dat dit wel een landbouw activiteit is. Het Ministerie van Financiën is van mening dat zij op grond van het standpunt van de Europese Commissie opfok van paarden niet mag zien als een landbouw activiteit. De SRP is van mening dat het ministerie niet moet zwichten voor de interpretatie die de Europese Commissie geeft aan de Nederlandse wettekst.

De SRP onderzoekt op dit moment of en zo ja welke, vervolgstappen nog gezet moeten worden.

Voor de totale tekst van de Belastingdienst klik hier:

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/nieuws/20131018_btw-tarief_bij_de_levering_van_paarden

Ermelo, september 2015 – Door middel van deze nieuwsbrief informeert de Sectorraad Paarden (SRP) over actuele ontwikkelingen waar de werkgroepen en het bestuur mee bezig zijn. Actuele berichten worden altijd direct op de homepage van de SRP geplaatst.

Delegatie ministerie Economische Zaken bezoekt Ermelo

Eind juni kwam een delegatie van het ministerie van Economische Zaken naar Ermelo. Elk half jaar vindt er een overleg plaats met de voorzitter en secretaris van de Sectorraad Paarden. Ditmaal vond het overleg plaats in Ermelo en werd dit gecombineerd met een rondleiding over het Nationaal Hippisch Centrum.

Onderwerpen die tijdens het gesprek aan de orde kwamen zijn onder andere I&R paard, convenant paardengezondheid, paardenwelzijnscheck en paardenmarkten.

www.paardfiscaal.nl

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft in samenwerking met fiscaal advocaat Ton van de Camp een nieuwe website ontwikkeld. Op 26 juni is de website www.paardfiscaal.nl online gegaan. De website bevat praktische en algemene informatie over fiscale regelgeving voor de hippische sector. Lees hier verder.

Paardenwelzijnscheck

Sinds 14 november 2014 is de nieuwe website www.paardenwelzijnscheck.nl online. De website is ontwikkeld door de Sectorraad Paarden om de kennis over paardenwelzijn bij alle paardenhouders in Nederland verder te vergroten.

De Paardenwelzijnscheck (PWC) is een initiatief van de samenwerkende partijen in de Sectorraad Paarden. De informatie in de Paardenwelzijnscheck is tot stand gekomen in een samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht. In het streven naar de verbetering van paardenwelzijn werkt de Sectorraad Paarden aan bewustwording en vergroting van kennis bij paardenhouders. De Paardenwelzijnscheck is een logisch vervolg op het Plan van Aanpak Welzijn, de 12 richtlijnen voor paardenwelzijn en de Gids voor Goede Praktijken.

De huidige versie van de paardenwelzijnscheck is een eerste versie. Er wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de check. In de nieuwe versie wordt de mogelijkheid tot compensatie ingebouwd. Bijvoorbeeld: Wanneer de boxmaat van de stal iets kleiner is dan de norm geeft de check ‘verminderd welzijn aan’. Het risico op verminderd welzijn kan gecompenseerd worden door dagelijks ruim voldoende (vrije) beweging te geven. In dit voorbeeld is er dus geen sprake van verminderd welzijn. Het Welzijnsconcept, ontwikkeld door de Raad voor Dieraangelegenheden (2012), ligt ten grondslag aan deze doorontwikkeling.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd om technisch gezien aan de juiste randvoorwaarden te voldoen. De komende maanden wordt de inhoudelijke invulling gerealiseerd. Eind 2015 is de streefdatum om hiermee klaar te zijn.

Welzijnslabel

Naast de inhoudelijke invulling van de Paardenwelzijnscheck zoals hierboven beschreven, loopt een tweede traject, namelijk de ontwikkeling van een welzijnslabel.

De SRP wil de check uitbouwen tot een breed gedragen kwaliteitsinstrument met bijbehorend keurmerk of label waarmee het welzijn in de paardensector wordt gemonitord en verbeterd. De paardenwelzijnscheck is de basis van het label/keurmerk waarbij aanvullend een geschoolde inspecteur bedrijven bezoekt.

De SRP werkt aan de praktische invulling hiervan. We streven ernaar om overlap met andere certificaten, zoals het veiligheidscertificaat van de Stichting Veilige Paardensport, zoveel mogelijk te voorkomen en het aantal bedrijfsbezoeken en de kosten voor ondernemers beperkt te houden. Het plan voorziet in de accreditatie door een onafhankelijk partij. Ook in dit traject zijn al diverse stappen genomen om te komen tot het beoogde einddoel.

Samen werken aan paardengezondheid

Het project paardengezondheid dat de SRP uitvoert in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken is in volle gang.

De monitoring op West Nile Virus is in Nederland gestart in het najaar van 2014. De monitoring wordt uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) in opdracht van de Sectorraad Paarden (SRP). Voor deze monitoring zijn in 2014 220 bloedmonsters ingestuurd vanuit 25 dierenartsenpraktijken. Deze monitoring leverde geen positieve monsters op. In mei 2015 is de monitoring weer opgestart in verband met het vectorseizoen. Het aantal dierenartsenpraktijken dat meewerkt aan het onderzoek blijft gelijk. Op dit moment zijn er ruim 200 monster ingestuurd bij de GD.

Voor de monitoring EIA zijn in 2014 300 bloedmonsters ingestuurd, afkomstig van twee slachterijen. Deze bloedmonsters worden, volgens afspraak met de betrokken partijen, opgeslagen en worden op zijn vroegst drie maanden na afname getest. Een gedeelte van de bloedmonsters is inmiddels getest en de uitslagen daarvan waren negatief. In 2015 is de monitoring EIA opnieuw opgestart. De eerste monsters zijn inmiddels getest en leverde geen positieve monsters op.

De helpdesk voor en door dierenartsen is sinds juli 2014 actief. De GD geeft in opdracht van de Sectorraad Paarden uitvoering aan de helpdesk in nauwe samenwerking met de Groep Geneeskunde Paard (GGP) en Universiteit Utrecht. Dierenartsen weten steeds beter hun weg te vinden naar de helpdesk paard. In het eerste half jaar van 2015 zijn er ruim 100 telefoontjes binnengekomen bij de helpdesk. In bijscholingen en bijeenkomsten van dierenartsen wordt veel aandacht besteed aan de helpdesk paard om steeds meer bekendheid hieraan te geven.

In juni 2015 heeft het tweede gezondheidsoverleg plaatsgevonden. De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van paardengezondheid in Nederland maar ook internationaal zijn besproken door de aanwezigen. Tijdens dit overleg worden ook de resultaten van de monitoring West Nile Virus en Equine Infectieuze Aneamie besproken. Het volgende gezondheidsoverleg is gepland in november 2015.

Secretariaat Sectorraad Paarden

Vanwege zwangerschapsverlof van Nelleke Krol is Jan-Paul Duijndam sinds 18 september jl. waarnemend secretaris van de Sectorraad Paarden. De Sectorraad Paarden blijft per mail bereikbaar via het bekende emailadres: info@sectorraadpaarden.nl en middels het nummer 0577-408320. Per januari 2016 neemt Nelleke Krol de werkzaamheden weer over.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden

De volgende reguliere vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats op 3 december 2015.

Met vriendelijke groet,

 

Sectorraad Paarden

Ermelo (SRP) – Nieuwe uitbraken van Rhinopneumonie zijn sinds 9 augustus 2013 uitgebleven. Hiermee vindt de Sectorraad Paarden het verantwoord om het eerdere advies over te nemen extra maatregelen voor bescherming tegen het virus in te trekken.

Voormeer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

ERMELO (SRP) – Op vrijdag 9 augustus kwam het bericht naar buiten over een uitbraak van Rhinopneumonie op een locatie in Nieuwkoop (Zuid Holland). Op dit moment zijn er nog altijd geen nieuwe uitbraken bevestigd.

Bij verdenking van Rhinopneumonie is het verstandig om direct de dierenarts te raadplegen.

Het is aan de eigenaar van een paard om zelf om te besluiten om met zijn of haar paard te gaan reizen en/of aan evenementen deel te nemen.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl

ERMELO (SRP) –Afgelopen vrijdag kwam het bericht naar buiten over een uitbraak van Rhinopneumonie op een locatie in Nieuwkoop (Zuid Holland). Op dit moment zijn er geen nieuwe uitbraken bevestigd.

Bij verdenking van Rhinopneumonie is het verstandig om direct de dierenarts te raadplegen.

De Sectorraad paarden adviseert organisatoren de komende vier weken tijdens evenementen in de omgeving van de locatie in Nieuwkoop de volgende extra maatregelen te treffen:

a)Geen paarden van de besmette locatie toe te laten.

b)Bij paarden uit de directe omgeving van het besmette bedrijf vooraf klinisch onderzoek door praktiserend dierenarts en laboratoriumonderzoek neusswab en/of bloedonderzoek. Bij verklaring gezond en neusswab en/of bloedonderzoek negatief, paard toelaten tot evenement.

c)Bij ééndaags evenement paarden niet op stal te zetten.

d)Bij aankomst klinische controle door een dierenarts.

e)Direct contact tussen paarden te vermijden.

f)Geen gezamenlijke voer- en drinkwatervoorziening, eigen emmers en voerbakken te gebruiken.

Het is aan de eigenaar van een paard om zelf om te besluiten om met zijn of haar paard te gaan reizen en/of aan evenementen deel te nemen.

Voor meer informatie over Rhinopneumonie verwijst de SRP naar www.sectorraadpaarden.nl