ERMELO – De Sectorraad Paarden is er in geslaagd duidelijkheid te krijgen over het btw-tarief bij de levering van paarden vanaf 1 juli 2012. Per 1 juli 2012 treedt de al eerder aangekondigde wetswijziging in werking waardoor niet meer voor alle paarden het verlaagde btw-tarief (6%) geldt. Dit is het gevolg van beslissingen van het Europese Hof van Justitie tegen Nederland, Duitsland en Frankrijk. Volgens het Europese Hof is het verlaagde btw-tarief voor alle paarden in strijd met de Europese richtlijnen.

De Sectorraad Paarden (SRP) zet zich al enkele jaren in om de (handels-)belangen van de Nederlandse paardenhouderij zoveel mogelijk veilig te stellen. De inzet is om in Nederland het 6%-tarief zoveel mogelijk te behouden en daarbij alle mogelijkheden te benutten die de Europese richtlijnen bieden. Door intensief contact met de politiek, het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst is een goed resultaat bereikt.

Op 1 juli 2012 treedt de nieuwe wetgeving in werking. Toch is er nog geen volledige duidelijkheid en zekerheid over de precieze uitwerking in de praktijk. Dit omdat de Europese Commissie zich nog niet heeft uitgesproken over de Nederlandse interpretatie van de Europese richtlijn. Om zoveel mogelijk problemen in de praktijk te voorkomen, heeft het Ministerie van Financiën/Belastingdienst (op aangeven van de SRP) een tijdelijke overgangsregeling uitgebracht. Deze overgangsregeling gaat in op 1 juli 2012 en geldt totdat de Europese Commissie zich heeft uitgesproken. Het is niet te zeggen wanneer dat het geval zal zijn.

De overgangsregeling per 1 juli 2012 houdt in dat het 6%-tarief niet meer voor alle paarden geldt, maar wel blijft gelden voor:

– de leveringen van slachtpaarden;

– de leveringen van paarden tot en met de leeftijd van vier jaar;

– de leveringen van paarden die hoofdzakelijk zijn bestemd voor het fokken (fokmerries en dekhengsten);

– de dienst bestaande uit het opfokken van paarden van derden.

Voor de levering van alle andere paarden geldt het 19%-tarief. Ook is bepaald dat fok- en opfokbedrijven gebruik kunnen blijven maken van de btw-landbouwregeling.

De Sectorraad Paarden organiseert op 4 juni (13.30 – 15.30 uur, Ermelo) en 11 juni (19.30 – 21.30 uur, Deurne) bijeenkomsten om uitleg te geven over de consequenties en mogelijkheden van de nieuwe wetgeving. Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar info@sectorraadpaarden.nl. Toegang is gratis.

ERMELO – In Frankrijk zijn paarden ziek geworden door Influenza. Sommige zieke paarden zouden contact hebben gehad met internationale wedstrijdpaarden. De Sectorraad Paarden adviseert om alert te zijn.

Influenza is een griepvirus dat onbeschermde paarden ernstig ziek kan maken. Goede vaccinatie met het juiste vaccin geeft voldoende bescherming. In Nederland kennen we al jaren een vaccinatiebeleid dat tot nu toe succesvol is gebleken. Momenteel wordt onderzocht of het in Nederland gebruikte vaccin voldoende bescherming geeft tegen het type Influenza virus dat in Frankrijk paarden ziek gemaakt heeft. In afwachting van de resultaten is het verstandig paarden die internationaal reizen extra intensief te controleren.

De Sectorraad Paarden adviseert om de door de FEI bekend gemaakte instructies en voorzorgsmaatregelen op te volgen. Hoewel het risico van een mogelijke Influenza besmetting nog steeds laag is wordt wel geadviseerd om attent te zijn op mogelijke symptomen van deze ziekte.

Een paard dat besmet is met Influenza heeft mogelijk de volgende symptomen: koorts, droge hoest gevolgd door neusuitvloeiing, sloomheid, verminderde eetlust, spierpijn en slapte.

Wanneer een paard wordt verdacht van een Influenza besmetting, wordt het volgende geadviseerd:

– Raadpleeg uw eigen dierenarts;

– Isoleer zieke of verdachte paarden;

– Neem de temperatuur op van de zieke of verdachte paarden;

– Laat verdachte of zieke paarden zoveel mogelijk in de eigen stal om verdere verspreiding te voorkomen;

– Zolang de oorzaak van de ziekte niet is bevestigd, laat dan de persoon die de paarden verzorgt niet in contact komen met andere paarden.

Ermelo – Nieuwe uitbraken van de neurologische vorm van Rhinopneumonie zijn sinds 17 maart 2012 uitgebleven. Hiermee vindt de Sectorraad Paarden het verantwoord om het eerdere advies over te nemen  extra maatregelen voor bescherming tegen het virus in te trekken. De eerder geadviseerde hygiënemaatregelen worden wel gehandhaafd. Direct contact tussen vreemde paarden vermijden en niet eten en drinken uit vreemde bakken is in het algemeen beter voor de gezondheid van het paard.

ERMELO – Inmiddels is op een vierde bedrijf de neurologische variant van Rhinopneumonie bevestigd. Het gaat om een bedrijf in Ede (Gld.). Het betreffende bedrijf werd twee jaar geleden ook al eens getroffen door het virus en heeft na de recente uitbraken van eind februari direct goede voorzorgsmaatregelen genomen, waaronder het sluiten van het bedrijf.

De Sectorraad Paarden vindt het verantwoord om het advies van vorige week in stand te houden. Het advies aan paardenhouders is om extra hygiëne maatregelen te nemen, wanneer ze op wedstrijd gaan of vreemde stallen bezoeken.

Vanuit hengstenhouders komen vragen binnen over het al dan niet doorgaan van hengstenshows. Het advies is om de paarden, zowel op het eigen bedrijf als afkomstig van andere bedrijven goed op gezondheid te controleren. Tevens wordt geadviseerd om paarden afkomstig van andere bedrijven niet toe te laten in de stallen maar direct vanaf de vrachtwagen/trailer in de baan te laten zien en daarna direct weer op te laden. Daarbij zoveel mogelijk direct contact tussen paarden vermijden. Bij twijfel wordt geadviseerd om de eigen dierenarts te raadplegen.

Verdereinformatie over het Rhinopneumonie virus: www.sectorraadpaarden.nl

ERMELO – Door het uitblijven van nieuwe bevestigde uitbraken van de neurologische variant van Rhinopneumonie vindt de Sectorraad Paarden (SRP) het verantwoord om het advies om paarden zo min mogelijk te vervoeren, in te trekken. De KNHS trekt het advies in om geen wedstrijden te organiseren.

Erzijn sinds zaterdag 3 maart geen nieuwe bevestigingen van de uitbraak van de neurologische vorm van Rhinopneumonie vastgesteld. “De Sectorraad Paarden vindt het verantwoord om het advies om paarden zo min mogelijk te vervoeren, in te trekken. Wij kunnen ons wel voorstellen dat paardenhouders zeker nu nog extra hygiëne maatregelen nemen, zoals de KNHS heeft aanbevolen, wanneer ze op wedstrijd gaan of vreemde stallen bezoeken”, aldus Piet Jansen, voorzitter Sectorraad Paarden.

De KNHS adviseert om voor de wedstrijden van volgend weekend hygiëne maatregelen in acht te nemen. Zo is het advies om ervoor te zorgen dat paarden geen rechtstreeks contact hebben met andere paarden. Dit wil zeggen dat paarden niet aan andere vreemde paarden snuffelen, niet drinken uit vreemde emmers, niet eten uit een vreemde voerbak en ook niet in een vreemde stal gestald worden. Concreet betekent dit: laadt het paard af om te rijden, geen contact met andere paarden, ook de ruiter niet en na het rijden rechtstreeks terug naar de trailer.

Verdereinformatie over het Rhinopneumonie virus: www.sectorraadpaarden.nl

Geen nieuwe bevestiging van Rhinopneumonie

ERMELO – Tot op heden is op drie bedrijven de neurologische vorm van Rhinopneumonie bevestigd, te weten in Heumen, Berg en Dal en in Woubrugge. De laatste bevestiging is van afgelopen weekend. Onderzocht wordt of er contacten tussen deze bedrijven zijn geweest.

Gezondheidsloket

Eén van de acties uit de afgelopen najaar gepresenteerde Sectoragenda infectieuze ziekten paard van de Sectorraad Paarden (SRP)is het oprichten van een helpdesk of gezondheidsloket. Een dergelijk loket moet gaan fungeren als centraal meldpunt ten behoeve van snelle signalering van nieuwe uitbraken en als informatie punt bij gezondheidskwesties. Dierenartsen hebben een belangrijke rol bij de verzameling van de informatie, afstemming van bestrijdingsprotocollen en voorlichting. Ze werken daarbij nauw samen met de Sectorraad Paarden (SRP).

Geen aangifteplicht

Rhinopneumonie is een zogenaamde bedrijfsgebonden aandoening. Dit houdt in dat een uitbraak in principe door tijdig in te grijpen op het individuele bedrijf behandeld en voorkomen kan worden. Hierbij spelen de dierenarts en sectororganisaties een belangrijke rol.

Een ziekte is aangifteplichtig wanneer ingrijpen vanuit de overheid noodzakelijk is.

Ingrijpen vanuit de overheid is noodzakelijk wanneer:

· Het een zoönose betreft, dus ook besmettelijk is voor mensen, waardoor snelle signalering of centrale bestrijding noodzakelijk is vanuit het oogpunt van humane gezondheidszorg.

· De ziekte of de aard van de maatregelen van dien aard zijn dat de uitbraak niet door een sector zelf bestreden kan worden.

· Er door een uitbraak grote externe effecten optreden, zoals handelsbelemmeringen.

Rhinopneumonie is onder de Europese en Nederlandse wetgeving niet aangifte- of bestrijdingsplichtig.

Rhinopneumonie is endemisch aanwezig in Europa en steekt jaarlijks wel ergens in Nederland de kop op. De omvang blijft meestal beperkt en normaal gesproken is het virus na een paar weken weer onder controle. Rhinopneumonie infecties (Equine Herpes Virus – EHV) kunnen bij het paard griepachtige verschijnselen, abortus of neurologische verschijnselen (ataxie of verlamming) veroorzaken. Paarden herstellen meestal volledig van de luchtweginfectie. De neurologische vorm geeft soms wel ernstige problemen.

Besmetting vindt plaats via de luchtwegen. Voorkomen van contact is de belangrijkste preventieve maatregel.

In de Sectoragenda infectieuze ziekten paard stelt de Sectorraad Paarden (SRP) dat Rhinopneumonie, hoe vervelend ook, wordt gezien als normaal bedrijfs- en/of ondernemersrisico. Het beleid is vooral gericht op voorlichting en het voorkomen van onnodig risicocontact tussen paarden en in sommige gevallen verplicht vaccineren. Bezoeken aan de hoefsmid en de dierenarts en dergelijke gewoon doorgang vinden mits hygiëne in acht genomen wordt. Bij twijfel raadpleeg eerst uw dierenarts.

Verdere informatie over het Rhinopneumonie virus: https://www.sectorraadpaarden.nl/

Sectorraad Paarden adviseert om zo min mogelijk paarden te vervoeren.

ERMELO – In verband met drie bevestigde uitbraken van (de neurologische vorm van) Rhinopneumonie in Berg en Dal, Heumen en Woubrugge roept de Sectorraad Paarden alle paardenhouders in heel Nederland op om geen paarden te vervoeren, tenzij dit strikt noodzakelijk is. 

De KNHS heeft inmiddels het advies uitgebracht om alle wedstrijden af te gelasten in verband met deze nieuwe ontwikkelingen. De Sectorraad Paarden roept dan ook alle paardenhouders op om op dit moment geen onnodige risico’s te nemen en voorzichtig te zijn.

“Paardenhouders worden opgeroepen hun verantwoordelijkheid te nemen en niet het risico te lopen bij te dragen aan de verdere verspreiding van het virus. Bij twijfel adviseren wij om direct contact op te nemen met een dierenarts”, aldus de Sectorraad Paarden.

Paardenhouders zijn niet verplicht om melding te maken van eventuele aanwezigheid van het virus bij hun paarden. De Sectorraad Paarden benadrukt openheid: “Geen melding maken van aanwezigheid van het virus kan bijdragen aan verdere verspreiding. Wanneer nu adequaat wordt opgetreden en zeer beperkt wordt vervoerd is de kans aanwezig dat het virus zich minder snel verspreidt”.

Verdere informatie over het Rhinopneumonie virus: https://www.sectorraadpaarden.nl/

24 februari 2012

Rhinopneumonie, neem uw verantwoordelijkheid

ERMELO – Op 22 februari is in het Gelderse Berg en Dal een uitbraak van Rhinopneumonie (Equine Herpes Virus – EHV) geconstateerd. Op 23 februari is bevestigd dat op een bedrijf in Heumen ook rhinopneumonie is geconstateerd en vandaag (24 februari) is bekend geworden dat een derde bedrijf in de omgeving is besmet met de abortus variant van Rhinopneumonie.

In aansluiting op het persbericht van 23 februari wijst de Sectorraad Paarden alle paardeneigenaren op de eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid van hun paarden. Er wordt op aangedrongen geen onnodige risico’s te nemen.

“Wees voorzichtig en vervoer paarden niet wanneer dit niet noodzakelijk is, omdat het virus vooral wordt overgedragen door direct contact. Ontvang daarnaast ook geen paarden van andere bedrijven. Zeker niet vanuit het gebied waar de besmetting op dit moment geconstateerd is”, aldus de Sectorraad Paarden.

Rhinopneumonie is een blijvend voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt het virus wel ergens de kop op, maar de omvang blijft dan meestal beperkt en wordt, hoe ernstig dan ook voor betrokkenen, gezien als normaal bedrijfs- en/of ondernemersrisico.

De Sectorraad Paarden heeft in november 2011 de Agenda Infectieuze Ziekten paard uitgebracht. Hierin is een paragraaf opgenomen over rhinopneumonie in opgenomen. Deze is te vinden op de website https://www.sectorraadpaarden.nl/agenda-infectieuze-ziekten.html. Tevens is op onze website aanvullende informatie te vinden over bestrijding en preventie van rhinopneumonie.

23 februari 2012

Rhinopneumonie geconstateerd in Berg en Dal

ERMELO – Gisteren (22 februari 2012) is in het Gelderse Berg en Dal een uitbraak van Rhinopneumonie (Equine Herpes Virus – EHV) geconstateerd. Het virus is niet gevaarlijk voor mensen.

Rhinopneumonie-infecties kunnen bij het paard griepachtige verschijnselen, abortus of neurologische verschijnselen veroorzaken. Paarden herstellen meestal volledig, soms geeft het virus echter wel ernstige problemen. Dit is helaas het geval in Berg en Dal waar enkele paarden zijn overleden. Als een paard verdacht wordt van, of bewezen geïnfecteerd is met, rhinopneumonie mag het niet naar een ander bedrijf worden gebracht, en zeker niet naar een plaats waar drachtige merries staan.

Het voorkomen van direct contact tussen paarden is de belangrijkste preventieve maatregel, dit geldt ook bij wedstrijden en evenementen. Besmetting van paarden vindt plaats via de luchtwegen en het virus kan ook worden overgedragen door de mens via kleding en handen. Een zorgvuldige stalhygiëne is van belang.

Rhinopneumonie is een blijvend voorkomende ziekte in Europa. Jaarlijks steekt het virus wel ergens de kop op, maar de omvang blijft dan meestal beperkt en wordt, hoe ernstig dan ook voor betrokkenen, gezien als normaal bedrijfs- en/of ondernemersrisico.

De Sectorraad Paarden heeft in november 2011 de Agenda Infectieuze Ziekten paard uitgebracht. Hierin is een paragraaf opgenomen over rhinopneumonie in opgenomen. Deze is te vinden op de website https://www.sectorraadpaarden.nl/agenda-infectieuze-ziekten.html. Tevens is op onze website aanvullende informatie te vinden over bestrijding en preventie van rhinopneumonie.

Al enkele dagen geen nieuwe bevestigingen van Rhinopneumonie

ERMELO – Vandaag zijn ongeveer 30 laboratoriumuitslagen bekend geworden van monsters welke onderzocht zijn op de aanwezigheid van Rhinopneumonie. Er zijn geen nieuwe bevestigingen van Rhinopneumonie geconstateerd.

Tot op heden is op drie bedrijven de neurologische vorm van Rhinopneumonie bevestigd, te weten in Heumen, Berg en Dal en in Woubrugge. De behandelend dierenarts van de bedrijven in Heumen en Berg en Dal heeft verklaard dat de paarden op die bedrijven met klinische verschijnselen, weliswaar langzaam, herstellende zijn.

Wel is in Duitsland, vijftien kilometer over de grens met Nederland bij Aken, een ouder paard met verminderde weerstand ziek geworden en vervolgens geëuthanaseerd. Door middel van laboratoriumtesten is vastgesteld dat er sprake was vanRhinopneumonie. Het betreffende paard is recentelijk niet in Nederland geweest. “De overige honderd paarden op hetzelfde bedrijf vertonen geen ziekteverschijnselen”, aldus de behandelend dierenarts uit Duitsland.

Rhinopneumonie is endemisch aanwezig in Europa en steekt jaarlijks wel ergens in Nederland de kop op. De omvang blijft meestal beperkt en normaal gesproken is het virus na een paar weken weer onder controle. Rhinopneumonie infecties (Equine HerpesVirus – EHV) kunnen bij het paard griepachtige verschijnselen, abortus of neurologische verschijnselen (ataxie of verlamming) veroorzaken. Paarden herstellen meestal volledig van de luchtweginfectie. De neurologische vorm geeft soms wel ernstige problemen. Besmetting vindt plaats via de luchtwegen. Voorkomen van contact is de belangrijkste preventieve maatregel.

In de Sectoragenda infectieuze ziekten paard stelt de Sectorraad Paarden (SRP) dat Rhinopneumonie, hoe vervelend ook, wordt gezien als normaal bedrijfs- en/of ondernemersrisico. Het beleid is vooral gericht op voorlichting en het voorkomen van onnodig risico contact tussen paarden en in sommige gevallen verplicht vaccineren. Bezoeken aan de hoefsmid en de dierenarts en dergelijke kunnen doorgang vinden mits hygiëne in acht genomen wordt. Bij twijfel raadpleeg eerst uw dierenarts.

Verdere informatie over het Rhinopneumonie virus: www.sectorraadpaarden.nl