Op 19 december jl. heeft staatssecretaris Weekers van Financiën een brief verzonden aan de Tweede Kamer naar aanleiding van de wetswijziging BTW op handel in paarden. In deze brief licht hij de stand van zaken toe met betrekking tot de ingangsdatum van de wetswijziging.

De staatssecretaris heeft op verzoek van de Tweede Kamer een brief verzonden naar de Europese Commissie met betrekking tot de inwerkingtreding van deze wet om mogelijk concurrentie nadeel voor Nederland te voorkomen. Tot op heden is er geen reactie ontvangen van de Europese Commissie en wordt de wetswijziging niet van kracht op 1 januari 2012.

Naar aanleiding van overleg met vertegenwoordigers van de Sectorraad Paarden en nader onderzoek geeft de staatssecretaris tevens een toelichting over zijn visie op paarden welke bestemd zijn voor gebruik in de landbouw. De Sectorraad Paarden zal het gesprek met politiek Den Haag voorzetten.

Voor de volledige brief van de staatssecretaris klik hier.

Sociaal contact is de basisbehoefte van een paard

Ermelo, 16 december 2011 – Sociaal contact is een essentiële basisbehoefte van een paard. Dit thema wordt de komende tijd actief door de Sectorraad Paarden (SRP) naar buiten gecommuniceerd. We hebben genoten van een droog en relatief warm najaar, maar nu de winter zich aankondigt zullen de meeste paardenhouders en -eigenaren hun paarden weer naar binnen halen. In dit kader vraagt de SRP extra aandacht voor het feit dat sociaal contact een basisbehoefte is voor een paard. De Gids voor Goede Praktijken geeft extra handvaten voor paardenhouders hoe hiermee om te gaan.

Voor het omgaan met paarden dienen de (on)mogelijkheden en noodzakelijke biologische behoeften van een paard als uitgangspunt genomen te worden. En niet de behoefte van de mens. Paardenhouders en –eigenaren dragen de verantwoordelijkheid om hun paard(en) de juiste zorg te bieden. Sociaal contact is voor paarden een essentiële basisbehoefte. Lichamelijk contact is hierbij ook belangrijk. Indien mogelijk worden paarden samen met of in de nabijheid van één of meer andere paarden gehuisvest. Daarnaast is het belangrijk dat ze over zoveel mogelijk ruimte beschikken en voldoende beweging krijgen.

Fysiek contact

Het is onwenselijk één paard te houden tenzij er dagelijks contact met één of twee soortgenoten mogelijk isAls er geen noodzaak is (om veiligheidsredenen of gezondheidsredenen) om geïsoleerd te staan, is het wenselijk dat paarden met een soortgenoot fysiek contact (minimaal met hoofd en nek) met elkaar kunnen hebben. Paarden blijven dieren met eigen ervaringen en karakters die elkaar mogen of niet. Dus moet er soms gezocht worden naar een goede combinatie van paarden die bij elkaar kunnen. Er kunnen redenen om paarden niet fysiek bij elkaar te zetten.

Veulens

Veulens worden geleidelijk vanaf een leeftijd van minimaal vier maanden gespeend. Plaats de veulens na het spenen in een groep van minimaal twee paarden. Onderzoek heeft uitgewezen dat veulens in een groep elkaar uitdagen om te bewegen. Hiermee wordt hun fysieke ontwikkeling gestimuleerd. Voldoende beweging en goede voeding vanaf de geboorte is noodzakelijk voor de ontwikkeling van bot- en spierstructuren in de onderste ledematen. Alle veulens worden geboren als sociale dieren. Dit moeten ze echter leren. Dat kunnen ze alleen leren van soortgenoten, liefst van dezelfde leeftijd.

Gids voor Goede Praktijken

Sinds augustus is de Gids voor Goede Praktijken digitaal beschikbaar. In deze gids heeft de Sectorraad Paarden (SRP) op verzoek van staatssecretaris Bleker een aantal basisregels opgesteld voor het verbeteren van paardenwelzijn in Nederland. Met deze gids en voorlichtingsactiviteiten beoogt de SRP handvaten te bieden voor de onkunde waarmee de meeste problemen te maken hebben. Deze gids is te downloaden op https://www.sectorraadpaarden.nl/. Een publieksvriendelijke versie met extra achtergrondinformatie is te vinden op https://www.nhk.nl/.

Sectorraad Paarden presenteert Agenda Infectieuze Ziekten

Haalbare en betaalbare prioriteiten met als doel, borging van paardengezondheid

Tijdens de Dag van het Gezonde Paard d.d. 10 november 2011, heeft de Piet Jansen, namens de Sectorraad Paarden (SRP), de Agenda Infectieuze Ziekten aangeboden aan staatssecretaris Bleker van Economie, Landbouw en Innovatie. Met de uitvoering van deze agenda bevorderen de samenwerkende partijen van de SRP, de gezondheid van paarden en spannen zij zich in om te voorkomen dat nieuwe, risicovolle ziekten ons land binnenkomen.

SRP-voorzitter Piet Jansen is blij met de Agenda en de bijbehorende acties: “In de Agenda Infectieuze Ziekten hebben we, op basis van risicoanalyse, prioriteiten aangegeven voor preventie en bestrijding van infectieuze ziekten”. “We kiezen ervoor om zoveel mogelijk uit te gaan van bestaande structuren en systemen. Ook in de paardensector is de economische crisis duidelijk voelbaar en zeker dan is het niet logisch om te kiezen voor systemen die leiden tot een directe kostenverhoging voor de paardenhouder/-eigenaar” aldus Jansen.

Toenemend internationaal transport en ook de klimaatverandering vormen een risico voor de insleep en verspreiding van nieuwe besmettelijke ziekten in Nederland. Deze vormen een belemmering voor het welzijn en de gezondheid van paarden. Daarom zijn in de Agenda Infectieuze Ziekten een aantal maatregelen opgenomen om deze risico’s te beperken.

De Agenda Infectieuze ziekten bestaat uit negen hoofdstukken waarin onder andere preventie, bestrijding, monitoring, rol van de sector en rol van de overheid zijn uitgewerkt. De meest risicovolle infectieuze paardenziekten, Afrikaanse Paardenpest (APP), West Nile Virus (WNV) en Equine Infectieuze Anemie (EIA) worden uitgebreid toegelicht.

In de Agenda Infectieuze Ziekten is bovendien een concreet actieplan opgenomen voor 2011 -2013. Grenscontrole heeft volgens de sector de hoogste prioriteit, gericht op het voorkomen van insleep van APP, WNV en EIA. Verder hebben acties met betrekking tot vaccinatie tegen APP en WNV prioriteit. Monitoring en surveillance naar de aanwezigheid van infectieuze ziekten in Nederlandse paardenpopulatie wordt in 2012 opgestart. Deze monitoring wordt gezamenlijk door de overheid en de sector gefinancierd. De monitoring en surveillance is in eerste instantie gericht op EIA en WNV.

De samenwerkende partijen van de SRP, met elkaar 400.000 leden vertegenwoordigend, houden zich actief bezig met het borgen van paardengezondheid op basis van de Agenda Infectieuze Ziekten. Het komende jaar wordt er op diverse manieren en in allerlei media aandacht besteed aan dit onderwerp. Door middel van voorlichting en blijvende aandacht moet zowel de gebonden als ongebonden paardenhouder en –eigenaar worden bereikt en geïnformeerd.

De Agenda Infectieuze Ziekten is digitaal beschikbaar op de website van de SRP: https://www.sectorraadpaarden.nl/nl/agenda-infectieuze-ziekten.html

Foto vrij te gebruiken door de pers klik hier

Donderdagavond 3 november is het voorstel om de BTW op handel in paarden te wijzigen naar 19%, behandeld in de Tweede Kamer. In de voorgestelde wetswijziging was het 6%-tarief alleen toegestaan voor levering van paarden en pony’s, met het oog op slachting. Dit zou betekenen dat voor de levering van de andere paarden het algemene tarief (19%) moet gelden.

De werkgroep fiscaal, sociaal, economische zaken van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft ingezet op een optimale uitwerking van de wetswijziging. Enerzijds het gelijktijdig ingaan van deze wetswijziging in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Anderzijds was de inzet, paarden in opfok (tot en met het vijfde levensjaar) en paarden actief in de fokkerij, ook als landbouwpaarden onder het 6% tarief te laten vallen.

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel is door de het CDA een amendement ingediend om het voorliggende wetsvoorstel aan te passen met betrekking tot het onder het lage tarief behouden van paarden voor de landbouw.

Daarnaast is er een motie ingediend door de VVD en het CDA om de wetswijziging in Nederland tegelijkertijd in te laten gaan met de wetswijziging in Frankrijk en Duitsland.

Dinsdag 8 november is gestemd over bovengenoemd amendement en motie en beiden zijn aangenomen door de Tweede Kamer. Met betrekking tot de motie heeft de staatssecretaris van Financiën Weekers, inmiddels een brief gestuurd aan de Europese commissie met het verzoek om gelijktijdige invoering met Duitsland en Frankrijk toe te staan. Het aangenomen amendement betekend dat er een opening gecreëerd is om met het ministerie van Financiën overeenstemming te krijgen over uitzonderingen voor paarden in opfok (tot en met het vijfde levensjaar) en paarden actief in de fokkerij, en deze onder het 6% tarief te behouden.

SRP werkgroep voorzitter Wilfred Franken: “Het is een geweldige prestatie die we als SRP neergezet hebben door enerzijds het gesprek aan te gaan met het ministerie van Financien en anderzijds via het informele circuit (lobby) op basis van goed gefundeerde argumenten Kamerleden te informeren. Ons doel is altijd geweest om een gelijke concurrentie positie te behouden voor onze Nederlandse paardenhandel binnen Europa. Dit doel is nu via deze zeer belangrijke stap dichterbij gekomen.”

Achtergrond informatie:

Op 3 maart 2011 bracht de Sectorraad Paarden (SRP) het persbericht naar buiten dat het Europese Hof van Justitie besloten heeft de Nederlandse wetgeving ten onrechte het verlaagde btw-tarief van 6% toepast op de levering van alle paarden en pony’s. Voor de praktijk betekende dit arrest dat voorlopig voor alle paarden en pony’s het 6%-tarief bleef gelden tot het nieuwe wetsvoorstel wordt aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer.

Afgelopen week is in Den Haag in de Tweede Kamer de Wijziging Wet op de omzetbelasting 1968 behandeld. De Sectorraad Paarden is blij dat de landelijke politiek de signalen vanuit de Sectorraad positief heeft opgepakt.

Zij pleit voor een gelijktijdige invoering van het verhoogde BTW tarief op paarden in onder andere Duitsland, Frankrijk en Nederland en niet zoals Staatssecretaris Weekers voorstelde om de invoering in Nederland al per 1 januari 2012 te laten plaatsvinden. Daarnaast is er aandacht gevraagd door de Tweede Kamer om het begrip landbouwpaarden te verbreden.

Voor de sector is het in deze zware economische tijden van belang dat Nederland niet verder afwijkt van de BTW tarieven in de ons omringende landen. Morgen is dan ook voor de sector een spannende dag als in de Tweede Kamer over deze wetswijziging wordt gestemd.

Voorlichting richting paardenhouderij moet paardenwelzijn bevorderen.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft in april van het afgelopen jaar op verzoek van staatssecretaris Bleker een aantal basisregels opgesteld voor het verbeteren van paardenwelzijn in Nederland. Deze 12 richtlijnen voor paardenhouders zijn nu uitgewerkt in een Gids voor Goede Praktijken. Met deze gids beoogt de SRP een oplossing te bieden voor de onkunde waarmee de meeste problemen te maken hebben. De Gids voor Goede Praktijken is vanaf vandaag digitaal beschikbaar.

De sector is actief bezig met het krachtig bevorderen en waarborgen van paardenwelzijn. SRP-voorzitter Piet Jansen is enthousiast over de uitwerking van deze 12 richtlijnen: “In de Gids voor Goede Praktijken zijn de richtlijnen verder uitgewerkt en voorzien van een uitgebreide toelichting. Daarmee voorziet de gids in belangrijke basisinformatie voor alle paardenhouders en – eigenaren.” De Gids voor Goede Praktijken bestaat uit acht hoofdstukken waarin onder andere voeding, huisvesting en beweging, gezondheid, gedrag, transport en de verankering van de richtlijnen zijn uitgewerkt.

Paardenhouders en –eigenaren dragen de verantwoordelijkheid om hun paard(en) de juiste zorg te bieden. De richtlijnen benadrukken deze verantwoordelijkheid en lichten tegelijkertijd toe hoe de paardenhouder en –eigenaar het beste voor zijn paard kan zorgen. Zo is een juiste combinatie van stalling, verzorging en beweging essentieel. Daarnaast zijn paarden sociale dieren en om die reden moet het mogelijk zijn voor een paard om dagelijks sociaal contact te hebben met soortgenoten. Maar ook het tijdig inschakelen van een deskundige is een belangrijk punt .

De samenwerkende partijen van de SRP, met elkaar 400.000 leden vertegenwoordigend, houden zich actief bezig met het uitdragen van de richtlijnen uit de Gids voor Goede Praktijken. Het komende jaar wordt er op diverse manieren en in allerlei media aandacht besteed aan dit onderwerp. Door middel van voorlichting en blijvende aandacht voor dit onderwerp gaat de SRP zowel de gebonden als ongebonden paardenhouder en –eigenaar bereiken en informeren. Ook het Nederlands Hippische Kenniscentrum (NHK) speelt hierin een essentiële rol.

De Gids voor Goede Praktijken is digitaal beschikbaar op de website van de SRP https://www.sectorraadpaarden.nl/nl/gids-voor-goede-praktijken.html Een publieksvriendelijke versie met nog meer achtergrondinformatie is te vinden op https://www.nhk.nl/index_gids_goede_praktijken.php .

Ermelo, 19 juli 2011

De Sectorraad Paarden (SRP), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD), de Groep Geneeskunde Paard (GGP), de Dierenbescherming en de marktorganisaties van Zuidlaren, Hedel en Elst hebben afspraken gemaakt over het verbeteren van het welzijn van paarden tijdens paardenmarkten. De partijen willen dat gemeenten de afspraken als voorwaarde gaan stellen voor het verlenen van een vergunning voor een paardenmarkt.

Partijen zijn van mening dat het welzijn van paarden en pony’s op paardenmarkten geborgd moet zijn. Daartoe is er een protocol opgesteld, dat de voorwaarden bevat, die gemeenten dienen op te nemen in een vergunning voor het houden van een paardenmarkt. Dit laat onverlet, dat regelmatige controle door handhavingsinstanties op de naleving van wettelijke voorschriften noodzakelijk blijft.

In het protocol staat onder andere dat op paardenmarkten een dierenarts aanwezig moet zijn, die bij de ingang de paarden controleert op ziekten, verwondingen en verwaarlozing. Ook moeten alle paarden de beschikking hebben over vers drinkwater, ruwvoer van goede kwaliteit en de mogelijkheid om te eten. Verder mogen paarden niet langer dan acht uur achter elkaar aangebonden staan, mag het publiek niet te dicht bij komen en moet onrust door bijvoorbeeld een kermis worden vermeden.

In Nederland worden ongeveer tachtig grotere en kleinere paardenmarkten per jaar georganiseerd. Op de grootste paardenmarkten, die van Zuidlaren, Hedel en Elst, werden in 2010 meer dan 2.000 paarden bijeen gebracht en kwamen tienduizenden bezoekers op deze evenementen af.

Ermelo, 11 mei 2011

De Dierenbescherming is positief over de plannen die de Sectorraad Paarden (SRP) heeft om het welzijn van paarden in Nederland te verbeteren. Staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Henk Bleker, gaf de paardensector opdracht om voor 1 mei 2011 met een welzijnsplan te komen. Met de ‘Twaalf richtlijnen voor paardenwelzijn’ heeft de SRP hiermee aan de wens van de staatssecretaris voldaan.

De twaalf richtlijnen die de SRP heeft opgesteld om het welzijn van paarden te waarborgen gaan onder andere over adequate voeding, voldoende beweging, lichthoeveelheid in de stallen, eisen aan stallen en weide en preventie en behandeling tegen ziekten en aandoeningen.

De Dierenbescherming laat weten trots te zijn op de voorstellen en zich in grote lijnen achter het plan van de SRP te scharen. Dit blijkt uit een reactie van de Dierenbescherming op het plan van de SRP in een brief die verzonden is op 3 mei aan staatssecretaris Bleker. De Dierenbescherming schreef vorig jaar haar ideeën rond paardenwelzijn in een eigen Paardenbesluit. De twaalf richtlijnen van de Sectorraad Paarden komen voor een groot deel overeen met de inhoud van deze paardenwet.

SRP voorzitter Piet Jansen: “Het is fijn om te merken dat wij als Sectorraad Paarden steeds meer op één lijn komen met maatschappelijke organisaties zoals de Dierenbescherming.”

De Tweede Kamer bespreekt het voorstel van de Sectorraad Paarden op 1 juni.

Klik hier voor de brief van de Dierenbescherming aan staatssecretaris Bleker.

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft op verzoek van staatssecretaris Bleker basisregels opgesteld voor het verbeteren van het paardenwelzijn in Nederland. In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 1 maart 2011 heeft  de staatssecretaris aangegeven dat hij SRP heeft verzocht om voor 1 mei met een concreet voorstel te komen. Met de ‘Twaalf richtlijnen voor paardenwelzijn’ komt de SRP aan de wens van de staatssecretaris tegemoet.

 SRP-voorzitter Piet Jansen is blij met de komst van deze richtlijnen. Jansen: “Bij het opstellen van deze basisregels voor de paardenhouders wordt waar mogelijk aangesloten bij het Paardenbesluit van de Dierenbescherming. Vanuit de samenwerkende organisaties binnen de SRP is veel input gekomen voor deze basisregels. Het zijn praktisch uitvoerbare maatregelen, met de nodige ambitie, waar paardenhouders in de praktijk mee kunnen werken.”

De komende maanden wordt hard gewerkt aan een verdere implementatie en verankering van de richtlijnen. De twaalf richtlijnen voor paardenhouders worden, waar nodig verder uitgewerkt en ondergebracht in een Gids Goede Praktijken en voorzien van een uitgebreide toelichting. De verwachting is, dat dit project uiterlijk 1 september 2011 gereed is. Communicatie naar paardenhouders over deze richtlijnen is een van de speerpunten in de verdere uitwerking.

De twaalf richtlijnen gaan onder andere over adequate voeding, een boxoppervlakte passend bij de grootte van paard of pony, voldoende beweging, lichthoeveelheid in stallen, te stellen eisen aan stallen en weiden, preventie en behandeling tegen ziekten of aandoeningen, het verbod op het couperen van staarten, voorwaarden voor het houden van paardenmarkten, het op goede wijze spenen van veulens,  de juiste houding ten opzichte van stereotype gedrag en zweepgebruik.

Voor de complete brief aan de staatssecretaris en de voortgangsrapportage 2010 verwijzen wij u naar onze website https://www.sectorraadpaarden.nl/nl/werkgroepdw.html

Vandaag heeft het Europese Hof van Justitie besloten dat de Nederlandse wetgeving ten onrechte het verlaagde btw-tarief van 6% toepast op de levering van alle paarden en pony’s.

Voor de praktijk betekent het arrest dat voorlopig voor alle paarden en pony’s het 6%-tarief blijft gelden. Pas als de nieuwe wetgeving door de Tweede- en Eerste Kamer is aangenomen, zal dit veranderen. Van terugwerkende kracht zal echter geen sprake kunnen zijn.

Volgens het Europese Hof is dit 6%-tarief alleen toegestaan voor levering van paarden en pony’s:

– met het oog op slachting voor gebruik bij de bereiding van levensmiddelen;

– voor gebruik in de landbouw.

Voor de levering van de andere paarden zou volgens het Hof het algemene tarief (19%) moeten gelden. Dit betekent dat de Nederlandse wetgeving moet worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor de wetgeving van andere EU-lidstaten zoals Frankrijk en Duitsland. Ook die landen moeten het oordeel van het Hof volgen.

De Sectorraad Paarden zal zich inspannen om tot een voor de sector goede btw-wetgeving te komen, aangezien het arrest van het Hof van Justitie mogelijkheden biedt om voor een deel van de paarden en pony’s het verlaagde btw-tarief te kunnen handhaven.