Ermelo, 18 januari – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 14 januari weer diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen.

Gerda Verburg op Sectordag Paard

Noteer alvast in uw agenda. Op 12 april 2010 vindt de Sectordag Paard plaats, wederom in Congrescentrum Papendal. Het programma loopt van 13.00 uur tot circa 17.00 uur. Dit jaar hebben wij een bijzondere sprekers in ons midden: Minister Gerda Verburg van het Ministerie van LNV.

Begroting 2010

De begroting voor het jaar 2010 is stevig bediscussieerd tijdens de bestuursvergadering. Een verhoging van de contributie van de samenwerkende partijen is niet goedgekeurd door het sectorbestuur. De partijen FNHO, LTO en KWPN kunnen een contributieverhoging op dit moment niet verantwoorden richting hun leden. In afwachting van de uitkomsten van de nieuw ingestelde Commissie Strategie wordt nu per onderwerp op basis van projectfinanciering bekeken welke projecten kunnen worden opgepakt.

Commissie Strategie

De SRP heeft een Commissie Strategie opgericht onder voorzitterschap van Henk Visser. Deze commissie gaat aan het werk om te komen tot een structurele oplossing voor de financiëring en begroting van de SRP om zo het voortbestaan van de SRP te verzekeren. Daarnaast wordt van deze commissie verwacht dat deze met voorstellen komt over de te volgen strategie van de SRP in de komende drie jaren. De leden van deze commissie zijn naast Visser de heren Cees Roozemond , Joep Bartels , Jaap Werners en Sybren Attema. De laatste is niet lid van het SRP-bestuur, maar als ervaringsdeskundige op het terrein van organisaties gevraagd om hierin te adviseren.

Voortgangsrapportage Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij

De voortgangsrapportage waarmee de SRP aangeeft wat er in 2009 gebeurt is na het verschijnen van het Plan van Aanpak is nagenoeg gereed en ligt klaar om naar de Minister verzonden te worden. Alle samenwerkende partijen in de SRP hebben tal van aandachtspunten met betrekking tot welzijn opgenomen in hun beleid. Daarnaast zijn een aantal projecten inmiddels van start gegaan waaronder de Welzijnsmonitor.

De SRP vraagt de Minister onder meer – vooruitlopend op het totale Plan van Aanpak – om op korte termijn te komen met een helder standpunt ten opzichte van de erkenning van hoefsmeden, de periodieke keuring van trailers en het uitfaseren van prikkeldraad.

Nederlands Hippisch Kenniscentrum

Het Nederlands Hippisch Kenniscentrum heeft voor 2010 een aantal prioriteiten gesteld. Nu het NHK-bestuur en haar adviesraden aan het werk zijn, worden een aantal zaken snel opgepakt. In 2010 wordt de kennisagenda verder gedefinieerd en worden de onderwerpen kengetallen, de onderzoeken in het kader van huisvesting en de gezondheidsmonitoring door de GD opgepakt en uitgewerkt. De onderzoeken die gepland staan in het kader van de uitvoering van het Plan van Aanpak Welzijn in de paardenhouderij hebben de hoogste prioriteit en worden op korte termijn opgepakt en/of afgerond. Met betrekking tot kennisontsluiting wordt gewerkt aan één verzamelpunt voor alle kennis en een zo eenvoudig mogelijke manier om deze kennis te ontsluiten naar iedereen die op zoek is naar informatie. Internet gaat daarbij een belangrijke rol vervullen.

Afscheid bestuurslid Jan de Groot

Sinds de oprichting van de SRP als onafhankelijke stichting is Jan de Groot namens LTO vakgroep paardenhouderij actief geweest in het bestuur van de SRP. Eind 2009 is Mat Vestjens tot voorzitter van de vakgroep paardenhouderij van LTO gekozen. Hij volgt Jan de Groot op in het bestuur van de SRP en als voorzitter van de werkgroep mest, mineralen en milieu. Het bestuur van de SRP bedankt Jan de Groot voor zijn fantastische inzet in de afgelopen jaren en wenst Mat Vestjens veel succes in zijn nieuwe functie.

Nieuwe website

De Sectorraad Paarden heeft een nieuwe website. Deze is deels nog onder constructie, maar inmiddels wel online. Hierop staat het laatste nieuws en informatie over de dossiers waar de SRP mee bezig is. Via de website kunt u zich automatisch inschrijven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Suggesties voor extra toepassingen van de website zijn welkom via info@sectorraadpaarden.nl

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden in maart

De volgende reguliere vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats op 3 maart a.s.

Ermelo, 9 maart 2010 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 3 maart jongstleden diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen.

Sectordag Paard 2010

Op 12 april vindt de Sectordag Paard 2010 plaats. Minister van LNV Gerda Verburg zal de aanwezigen deze middag toespreken met haar visie op de sector paardenhouderij.

Hoofdsponsor van deze dag is Hippo Zorg paardenverzekeringen.

Het programma ziet er als volgt uit:

13.00 uur ontvangst;

13.30 uur welkom door dagvoorzitter John Bierling;

13.40 uur inleiding door Johan Lokhorst;

14.00 uur uiteen in subgroepen onder leiding van discussieleiders;

15.15 uur pauze;

15.30 uur terugkoppeling van subgroepen door discussieleiders Rosie, Melissen en Bierling;

16.00 uur inleiding Minister Verburg;

16.30 uur paneldiscussie;

17.00 uur netwerkborrel.

Bestuursleden, ledenraadsleden en directieleden van de samenwerkende partijen in de SRP ontvangen deze week een uitnodiging voor deze dag. Aanmelden is gewenst in verband met het beperkte aantal plaatsen. Meer informatie over het programma, de discussieleiders en de locatie vindt u op: https://www.sectorraadpaarden.nl/informatie.html.

Sociaal economische zaken

De arbocatalogus Paardenhouderij is goedgekeurd door de Arbeidsinspectie. In de catalogus staat hoe de werkzaamheden in de sector veilig en gezond kunnen plaatsvinden. De catalogus is te vinden op https://www.agroarbo.nl/ onder Paardenhouderij en via de website van de Sectorraad Paarden https://www.sectorraadpaarden.nl/arbeid.html werkgroep sociaal economische zaken.

De arbocatalogus Paardenhouderij is voor werkgevers en werknemers een hulpmiddel om aan de arbowetgeving te voldoen. Bij controle op de naleving van de wet houdt de Arbeidsinspectie rekening met de door de sector zelf opgestelde arbocatalogus. In de arbocatalogus staat onder andere beschreven hoe het handmatig instrooien en uitmesten van stallen, werken met een shovel en tillen gezond en veilig kunnen plaatsvinden. Maar ook onderwerpen als vloeibare stikstof op hengstenhouderijen en het scheren van paarden komen aan de orde.

Met betrekking tot BTW is er op dit moment is nog discussie over BTW tarieven voor het organiseren van buitenritten. Daarnaast is er op EU niveau een inbreukprocedure gestart tegen Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk betreffende de btw-problematiek. Op dat dossier is op dit moment geen nieuws te melden.

Voortgangsrapportage Welzijn voor de sector Paardenhouderij

De SRP heeft op 1 februari een Voortgangsrapportage Welzijn naar LNV verstuurd. Dit rapport somt op wat er in 2009 op het gebied van welzijn van het paard is gebeurd. Tevens geven een drietal bijlagen een overzicht over de mate waarin stamboeken en de sport inmiddels de welzijnsnotitie in hun kader hebben ingebouwd. Daarnaast bevindt zich in de bijlage een overzicht van alles wat er op welzijnsgebied in 2009 is gepubliceerd in Nederland en een aantal richtlijnen over paardenwelzijn op bedrijfsniveau. Op een reactie van de minister wordt nog gewacht; tegelijkertijd is het momenteel nog niet geheel duidelijk waar het demissionaire kabinet de grootste accenten gaat leggen.

De SRP heeft aan de Minister gevraagd om snel actie te ondernemen aangaande verschillende onderwerpen, zoals bijvoorbeeld erkenning van hoefsmeden, uitfaseren van prikkeldraad, Jacobskruiskruid en de periodieke controle van trailers. Alle documenten zijn te vinden op de website van de SRP via https://www.sectorraadpaarden.nl/voortgangsrapportage.html.

Aantekening verzekering in paspoort door verzekeringsmaatschappijen in het kader van welzijn

Na overleg met PVE en verzekeringsmaatschappijen heeft de SRP besloten dat het in het vervolg mogelijk moet zijn voor verzekeringsmaatschappijen om op pagina 50 in het paspoort een aantekening te maken wanneer het paard overgenomen is door de verzekering. Hiermee wordt een eerste stap gezet richting het voorkomen van handel in paarden die door de verzekering overgenomen zijn. Deze paarden komen op dit moment vaak weer in het handelscircuit terechtkomen, wat consequenties voor het welzijn kan hebben en tot grote frustratie bij toekomstige kopers kan leiden. Verzekeringsmaatschappijen zijn gevraagd om per 1 mei 2010 deze verklaringen in het paspoort van het betreffende paard te vermelden.

Nederlands Hippisch Kenniscentrum

Het Nederlands Hippisch Kenniscentrum (NHK) is opgericht om het welzijn van het paard en de professionalisering van de paardensector te laten toenemen. Er is enorm veel paardenkennis in Nederland aanwezig. Het NHK gaat deze zoveel mogelijk bundelen en ontsluiten naar iedereen. Op deze manier komt de kennis over bijvoorbeeld welzijn en gezondheid van het paard en over bedrijfsvoering voor iedereen toegankelijk. Hiernaast gaat het NHK onderzoek binnen de paardensector initiëren en coördineren. Het Nederlands Hippisch Kenniscentrum treedt op dit moment nog niet veel naar buiten maar bouwt achter de schermen het kenniscentrum op. Het NHK wordt aangestuurd door het bestuur: Abel Slippens is de voorzitter, hiernaast zijn de verschillende partijen uit de SRP vertegenwoordigd: Marten Pelleboer (Koepel Fokkerij), Joop van Uytert (FNHO), Jaap Werners (Sport), Johan Wilmink (LTO). Hiernaast hebben ook Ruud Huirne vanuit de kennisinstellingen en Kees van Heesbeen van ZLTO zitting in het bestuur. Fenna Westerduin is coördinator.

Het bestuur wordt geadviseerd door twee Adviesraden:

De Adviesraad Kennisontwikkeling is samengesteld uit: Ab Barneveld (UU) als voorzitter, Bert Poppelaars (ondernemer paard), Emile Welling (GGP). Vanuit het bestuur hebben Ruud Huirne, Jaap Werners en Fenna Westerduin zitting in deze raad.

De taak van deze Adviesraad is om de Kennisagenda op te stellen voor 2010-2015, met als achterliggende vraag: “waar wil de paardensector staan over vijf jaar?”. Als deze vraag beantwoord is, coördineert en begeleidt deze Adviesraad het onderzoek. Op dit moment is de Adviesraad Kennisontwikkeling bijna klaar met een inventarisatie van de kennis die aanwezig is bij de kennisinstellingen, onderzoekscentra en uit de sector. Hiernaast heeft het NHK de onderliggende partijen van de SRP gevraagd welke thema’s, van belang voor de sector, onderzoek behoeven. Er is al veel input binnen. Voor de zomer wil de Adviesraad Kennisontwikkeling de concept Kennisagenda 2010-2015 presenteren aan het NHK bestuur.

De Adviesraad Kennisontsluiting is samengesteld uit: John Bierling (KNHS) als voorzitter, Lobke van Oorschot (specialist kennisnetwerken, kennisstructuur ZLTO), Hans Albert in‘t Veld (Alternate), Ids Hellinga (KFPS). Vanuit het bestuur nemen Johan Wilmink, Marten Pelleboer en Fenna Westerduin zitting in deze Adviesraad. De taak van deze Adviesraad is om de verschillende doelgroepen te benoemen en te adviseren hoe deze doelgroepen het best bereikt kunnen worden. Voor het NHK is in de afgelopen maanden een communicatieplan gemaakt, die als leidraad dient om dit te bewerkstelligen. Op dit moment is de Adviesraad druk bezig een goed advies voor te bereiden over de partij waarmee de website gebouwd moet worden. De Adviesraad heeft hiervoor met meerdere aanbieders een grondig selectietraject doorlopen. Als de definitieve keuze voor de websitebouwer is gemaakt, kan de website gemaakt en gevuld worden. Kwaliteit van informatie is hierbij heel belangrijk, wat tijd neemt.

Het streven is om in mei deze website goed gevuld online te laten gaan.

Strategische Commissie SRP van start gegaan

In de vorige nieuwsbrief wisten wij u al te melden dat de SRP een Commissie Strategie in het leven heeft geroepen om te komen tot een structurele oplossing voor de financiering en begroting van de SRP om zo het voortbestaan van de SRP te verzekeren. Daarnaast wordt van deze commissie verwacht dat deze met voorstellen komt over de te volgen strategie van de SRP in de komende drie jaren. De Strategische Commissie is inmiddels met dit werk gestart en zal op korte termijn terugrapporteren naar het SRP bestuur welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om het voortbestaan en een goed functioneren naar de toekomst toe zeker te stellen. Op dit moment is de commissie twee keer bij elkaar geweest. De komende maanden worden benut om gesprekken te voeren met de besturen van de samenwerkende partijen in de SRP.

Voortgang Plan van aanpak Diergezondheid

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het Plan van Aanpak Gezondheid dat zich in eerste instantie richt op een aantal infectieuze paardenziekten. Op dit moment wordt het algemene gedeelte door het secretariaat van de SRP opgesteld, terwijl een aantal experts de hoofdstukken per dierziekte completeren. De ziekten die nu hoogste prioriteit hebben zijn Afrikaanse Paardenpest (APP), Infectieuze Anaemie (EIA) en West Nile virus (WNV). Opvallend detail is dat seropositieve paarden voor EIA zeer recent in België en Engeland werden aangetroffen, hetgeen illustreert hoe makkelijk een dergelijke ziekte kan worden binnengehaald in ons land. Dit geeft dan ook de noodzaak weer om zo snel mogelijk te komen tot een systeem van dierziekte monitoring en surveillance bij het paard, waarbij voortdurend de vinger aan de pols kan worden gehouden over welke ziekte binnen Nederland voorkomt. De SRP is een groot voorstander van een dergelijk systeem.

I&R

Intensieve gesprekken met LNV vinden momenteel plaats over een systeem van Identificatie en Registratie (I&R) voor de paardenhouderij. De sectoren rund, varken, schaap en geit zijn hierin voorgegaan, meestal naar aanleiding van een ziekte uitbraak. De SRP heeft een proactieve rol genomen en wil zo’n systeem in eigen beheer opzetten, omdat het daarmee een maatpak voor de sector wordt en vele malen goedkoper kan dan wanneer een dergelijk systeem door de overheid wordt opgezet en uitgevoerd.

Een vraagteken bij dit dossier is nog of een actuele registratie van eigenaren en/of houders het meest haalbare scenario is; dit heeft te maken met de specifieke kenmerken van de paardensector. Ook is het van belang dat alle paardenhouders aan zo’n systeem meedoen. Het moet niet zo zijn dat niet een percentage ongeorganiseerden buiten beeld blijft. De bijlage I&R van de Voortgangsrapportage Welzijn wordt momenteel nog verder aangevuld naar aanleiding van een overleg met LNV.

Afscheid Jaap Werners

Omdat de heer Werners is teruggetreden uit het KNHS bestuur, geeft hij ook zijn zetel in het SRP bestuur op. Hij wordt opgevolgd door de heer Theo Ploegmakers, bestuurslid van de KNHS. Als voorzitter van de werkgroepen Diergezondheid en Welzijn houdt de heer Werners nog enkele maanden zijn functie, tot dat de Strategische Commissie waar Werners deel van uitmaakt, een advies heeft kunnen geven over de toekomstige structuur van de SRP.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden in juni

De volgende reguliere vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats in juni 2010 maar wij ontmoeten elkaar eerst op 12 april tijdens de Sectordag Paard.

Ermelo, 7 juni 2010 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 3 juni jongstleden diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen.

SRP werkt aan convenant met Dierenbescherming

Zowel de SRP als de Dierenbescherming zijn actief op het gebied van het verbeteren van welzijn in de Paardenhouderij. Beide partijen hebben een aantal gemeenschappelijke belangen waardoor samenwerking op een aantal onderwerpen een logische stap is; ook het Ministerie van LNV heeft aangegeven hiervan het belang in te zien.

In het concept convenant worden intenties vastgelegd en, indien mogelijk, afspraken gemaakt over uitfasering van prikkeldraad en het upgraden van het aantal controles op ongeoorloofde middelen waarvoor steun van de overheid noodzakelijk is. Daarnaast zijn periodieke keuring van trailers, couperen, paraveterinaire beroepen, I&R, transport van slachtpaarden en Jacobskruiskruid onderwerp van het convenant.

Het convenant is op dit moment in concept gereed en wordt in de loop van de komende maanden verder uitgewerkt door SRP en de Dierenbescherming. Wij informeren u dan verder over de inhoud van het convenant.

Protocol welzijn op paardenmarkten

In samenwerking met de Dierenbescherming en de KNMvD is de SRP bezig met het opstellen van een protocol welzijn op paardenmarkten voor gemeenten. In dit protocol staan voorwaarden die gemeenten kunnen stellen bij het verlenen van een vergunning voor de organisatie van een paardenmarkt. Dit protocol bevat onder andere de aanwezigheid van een dierenarts bij de aanvoer van paarden, het niet toelaten van paarden met gecoupeerde staarten, aanwezigheid van ruwvoer en water en een geschikte ondergrond. Het vastgestelde protocol vindt u te zijner tijd op onze website.

Sectordag Paard 2010

Op 12 april kwam een grote afvaardiging van de Nederlandse paardensector bij elkaar in Papendal (Arnhem) om te spreken over actuele onderwerpen in de Paardenhouderij. Het bestuur van de SRP kan terugkijken op een geslaagde dag.

Demissionair minister van LNV Gerda Verburg gaf op de Sectordag Paard uiting aan haar tevredenheid over de vooruitgang die onder regie van de Sectorraad is bereikt en spoorde de sector aan dóór te pakken: “Regel uw eigen zaken voordat de politiek met dwingende voorschriften komt die door de politiek zijn bedacht.”

Zij drong er op aan haast te maken met nog openliggende actiepunten (“Het Plan van Aanpak. Gezondheid is er nog niet”) en riep op niet afwachtend naar de overheid te kijken. “Ook bij een zeer gecompliceerd onderwerp als de ontwikkeling en invoering van een sluitend I&R-systeem is dat een gevaarlijke strategie”. De Minister raadt de sector aan proactief en tijdig een actueel registratiesysteem ter hand te nemen. “De registratie kan worden verplicht en als de overheid dit gaat opleggen wordt het een ingrijpende maatregel” aldus demissionair minister Verburg.

Sociaal economische zaken

Op EU niveau is een inbreukprocedure gestart tegen Nederland – als eerste – met betrekking tot het BTW tarief voor handel in paarden (19 % in plaats van 6 %). Landen als Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk zijn hier ook bij betrokken; deze landen hebben ook onderling overleg voor wat betreft de actie uit Brussel. Op dit dossier is op dit moment geen concreet actueel nieuws te melden.

Nederlands Hippisch Kenniscentrum

In de nieuwsbrief van maart is uitgebreid informatie gegeven over de samenstelling van het bestuur van het NHK en haar adviesraden. Tijdens de bestuursvergadering van de SRP heeft NHK voorzitter Abel Slippens de voortgang van het NHK toegelicht evenals de begroting en het jaarplan van 2010. Op het gebied van kennisontwikkeling wordt intensief samengewerkt met de Groene Kennis Coöperatie. Verder worden lopende onderzoeken geïnventariseerd en vervolgonderzoeken geïnitieerd. De Adviesraad Kennisontsluiting van het NHK heeft inmiddels een partner gevonden voor de bouw van een uitgebreide website. Deze website heeft toegangsmogelijkheden voor zowel de professionele als de hobbymatige gebruiker van het paard. Tevens krijgt de website een uitgebreide loketfunctie. In de loop van 2010 komt de website online waarna constant verder gewerkt wordt aan verdere uitbreiding van beschikbare kennis. Het bestuur van de SRP is akkoord gegaan met het jaarplan en de begroting van NHK.

Strategische Commissie SRP presenteert nieuwe plannen

In de vorige nieuwsbrief wisten wij u al te melden dat de SRP een Commissie Strategie in het leven heeft geroepen om te komen tot een structurele oplossing voor de financiering van de SRP. Het voortbestaan van de SRP moet op deze wijze worden verzekerd. Daarnaast wordt van deze commissie verwacht dat ze met voorstellen komt over de te volgen strategie van de SRP in de komende drie jaren. Deze commissie heeft veel werk verricht en heeft tijdens de bestuursvergadering concrete voorstellen gedaan voor de toekomst van de SRP. De structuur van de SRP gaat daarin een verandering tegemoet; het bestuur wordt qua aantal personen verkleind van 10 naar 7 (inclusief een onafhankelijk voorzitter) en naast het bestuur komt een Uitvoerend Comité bestaande uit directieleden van de samenwerkende partijen (fokkerij, sport, ondernemers). Het exploitatiebudget van de SRP wordt vastgesteld op € 150.000 met daarnaast projectfinanciering daar waar nodig.

De samenwerkende partijen hebben over het algemeen positief kritisch gereageerd op de voorstellen van de Strategie Commissie. Op een aantal punten is gevraagd om een nadere uitwerking waar de commissie de komende weken mee aan het werk gaat. Begin juli komt de SRP in principe voor het laatst in de oude samenstelling bij elkaar door definitief een besluit te nemen over de nieuwe structuurvoorstellen van de Strategie Commissie.

SRP op zoek naar nieuwe voorzitter

Johan Lokhorst is inmiddels al weer jaren actief als onafhankelijk voorzitter van de SRP. Hij heeft tijdens de bestuursvergadering te kennen gegeven niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn als voorzitter van de SRP in verband met drukke nieuwe werkzaamheden. Het bestuur van de SRP betreurt het afscheid van Lokhorst, maar heeft begrip voor zijn keuze. De komende maanden wordt gezocht naar een opvolger.

Diergezondheid

De dreiging van uiterst besmettelijke dierziekten komt steeds dichterbij. De ziekten die in dit kader nu hoogste prioriteit hebben zijn Afrikaanse Paardenpest (APP), Infectieuze Anaemie (EIA) en West Nile virus (WNV); allemaal ziekten die worden overgebracht door vectoren. Deze vectoren verplaatsen zich door de klimaatverandering de laatste jaren steeds verder naar het noorden. De hier benoemde ziekten komen uitgebreid aan bod in het Plan van Aanpak Diergezondheid.

Voor wat betreft West Nile Virus (WNV) adviseert de Groep Geneeskunde Paard (GGP) dat vaccinatie wordt aanbevolen voor paarden die internationaal reizen (vooral naar WNV risico gebieden) en paarden binnen Nederland waarvoor de eigenaar het risico op besmetting zoveel mogelijk wil uitsluiten. Er is momenteel geen algemeen geldend advies om alle paarden tegen WNV te vaccineren.

I&R

De SRP is nog altijd in gesprek met het Ministerie van LNV over de invulling van I&R. De toenemende dreiging van hier boven genoemde besmettelijke en veelal dodelijke dierziekten maakt de noodzaak voor een dergelijk systeem groter en uitermate actueel. De woordvoerders van de veterinairen in Nederland geven aan dat het preventief vaccineren en registreren van vaccinaties een belangrijk wapen is in de aanpak van deze ziekten, maar alleen goed mogelijk is als er een goed I&R systeem aan ten grondslag ligt.

Werkgroep voorzitter Martien van den Heuvel gaat de komende maanden met zijn commissie hierover verder in gesprek met LNV. Daarnaast gaat hij met de werkgroep aan de slag om te komen tot een plan van aanpak voor de start van het traject. Een eerste stap wordt het actualiseren en afstemmen van de administraties van de verschillende stamboeken, wat een efficiënte harmonisatie van systemen en databases mogelijk zou moeten gaan maken. Veel stamboeken zijn van mening dat een actuele administratie voor hen van groot belang is. Om die reden is er een grote belangstelling om hieraan mee te werken.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden in juli

Nieuwsbrief nummer 4, 14 september 2010

Ermelo, 14 september 2010 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 9 september jongstleden diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen.

EIA aangetroffen in Nederlands paard

De Sectorraad Paarden (SRP) is geschrokken van het bericht van het Ministerie van LNV waarin bekend is gemaakt dat er Infectieuze Anemie (EIA). De besmettelijke ziekte is aangetroffen in Groot-Brittanie bij een uit Nederland afkomstig paard. ( www.minlnv.nl )

De SRP is al langere tijd in overleg met het Ministerie van LNV over een verbetering van de identificatie en registratie (I&R) van paarden. Een van de redenen daarvoor is het efficiënter kunnen bestrijden van besmettelijke paardenziekten.

Dit verontrustende bericht onderschrijft de noodzaak van efficiënte en snelle aanpak van het I&R dossier. De SRP heeft de voorkeur voor een verplichting tot registratie die wordt opgelegd vanuit het Ministerie van LNV. Waarbij de uitvoering en de regie in handen is van de SRP. De SRP vraagt om steun vanuit het Ministerie om dit systeem op te zetten en uit te voeren.

Het eerder geplande algemeen overleg over paarden in de Tweede Kamer op 9 september is uitgesteld in verband met de formatie van het kabinet. Tijdens dat overleg zou onder andere het I&R dossier ter sprake komen. Wanneer het overleg nu gaat plaatsvinden is nog niet bekend. De SRP is van mening dat dit debat zo snel mogelijk alsnog moet doorgaan, de steun van Tweede Kamer leden is nodig in dit dossier.

Vragen over EIA? Kijk op de website van de Sectorraad Paarden.

BTW

Dinsdag 7 september heeft de zitting plaatsgevonden naar aanleiding van de procedure over BTW op handel in paarden tussen Nederland en de Europese Commissie. De procedure draait om de vraag: Mag Nederland alle verkoop van paarden belasten tegen 6% BTW?

De zaak is lange tijd in voorbereiding geweest. Het Ministerie van Buitenlandse zaken heeft in overleg met de Sectorraad Paarden het Nederlandse standpunt bepaald en onderbouwd. De Sectorraad Paarden wordt in dit proces geadviseerd door Mr. Ton van de Camp, Biz advocaten. Tijdens de zitting is door een vertegenwoordiger van het Ministerie dit standpunt toegelicht. Frankrijk en Duitsland hebben zich in de procedure geïntervenieerd ter ondersteuning van Nederland. Tevens heeft Frankrijk een pleidooi gehouden ter ondersteuning van Nederland.

Een eerstvolgende stap in deze procedure is de uitspraak van de Advocaat Generaal van het Hof van Justitie op 5 oktober. Deze uitspraak is een advies aan de rechters die uiteindelijk een uitspraak moeten doen in deze zaak. Dit advies wordt niet in alle gevallen door de rechters overgenomen. Wanneer een definitieve uitspraak kan worden verwacht is nog onzeker. Het is mogelijk dat gewacht wordt op de procedures tegen Frankrijk en Duitsland.

Uitkomsten Strategische Commissie SRP

In de vorige nieuwsbrief wisten wij u al te melden dat de SRP een Commissie Strategie in het leven heeft geroepen om te komen tot een structurele oplossing voor de financiering van de SRP.

In juli zijn concrete voorstellen van de Commissie Strategie door het bestuur van de SRP besproken en aangenomen.

Naar aanleiding daarvan is het SRP bestuur, in de bestuursvergadering van september, voor het eerst in de nieuwe samenstelling bij elkaar gekomen. Het bestuur van de Sectorraad Paarden bestaat nu uit Theo Ploegmakers en Martien van den Heuvel namens de sport, Wim van Bemmel (Koepel Fokkerij) en Henk Visser (KWPN) namens de fokkerij en Mat Vestjens (LTO) en John Kraakman (FNHO) namens de ondernemers.

De verschillende dossiers waar de SRP mee bezig is worden ondergebracht bij het Platform Werkgroep Voorzitters (PWV) dat bestaat uit directeuren van de samenwerkende partijen in de SRP. Het PWV wordt op korte termijn bij elkaar geroepen voor een eerste vergadering. Daar worden de diverse beleidsonderwerpen verdeelt en nieuwe werkgroepen samengesteld.

SRP werkt aan convenant met Dierenbescherming

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over het convenant tussen de SRP en de Dierenbescherming. Op dit moment wordt in overleg tussen beide besturen, gewerkt aan een definitief document. Wij houden u op de hoogte over de voortgang.

SRP op zoek naar nieuwe voorzitter

In de vorige nieuwsbrief informeerden wij u al over het aanstaande afscheid van Johan Lokhorst als voorzitter van de SRP. Een vertrouwenscommissie bestaande uit bestuursleden Ploegmakers, Van Bemmel en Kraakman, gaat op zoek naar een geschikte opvolger voor Johan Lokhorst.

Bestuur akkoord met Plan van Aanpak Diergezondheid

Door de werkgroep plan van aanpak Diergezondheid, bestaande uit Jaap Werners, Drs. Frits Sluyter, Drs. Fenna Westerduin (NHK), Dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan (UU) en Dr. Kees van Maanen (GD), is een zeer informatief document afgeleverd. Versie nummer 12 is in het bestuur van de SRP besproken en goedgekeurd. Er worden een aantal aanbevelingen gedaan en voorwaarden geschetst waarmee de SRP aan slag moet om te komen tot een passen diergezondheidsbeleid.

Belangrijkste aanbevelingen van het rapport:

· Het opzetten van een ‘early warning’ systematiek in samenwerking met onder andere de Gezondheidsdienst voor Dieren, Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht en de Groep Geneeskunde Paard. Dit in combinatie met een Paardenloket waar besmettelijke paardenziekten gemeld kunnen worden en vragen kunnen worden gesteld.

· Starten met de opzet van een actueel I&R systeem wat noodzakelijk is voor een effectieve monitoring & surveillance.

· Internationale lobby voor de ontwikkeling van veilige en efficiënte (marker) vaccins.

· Gestructureerde financiering vanuit de paardensector waar de gevolgen van bestrijdingsplichtige en niet-bestrijdingsplichtige ziekten uit betaald worden.

· Kennisverspreiding over infectieziekten via onder andere NHK.

Frits Sluyter neemt afscheid van de SRP

Frits Sluyter is per oktober niet langer actief als secretaris van de Sectorraad Paarden. In verband met vakantie is Sluyter vanaf heden niet meer bereikbaar. Het secretariaat van de SRP wordt waargenomen door Nelleke Krol en Heleen Prinsen, beiden werkzaam bij de ZLTO, waar het SRP secretariaat is gevestigd.

Het SRP bestuur is bedankt Frits Sluyter voor de prettige samenwerking in de afgelopen tijd en wenst hem veel succes in zijn verdere loopbaan.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden in november

De volgende vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats op 25 november 2010.

Sectorraad Paarden stuurt brief aan de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Ermelo, 29 oktober 2010

De Sectorraad Paarden (SRP) heeft vorige week een brief gestuurd naar Dr. Henk Bleker, de nieuwe Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

Johan Lokhorst: “In de brief wordt aandacht gevraagd voor de lopende ontwikkelingen op het gebied van welzijn, het I&R vraagstuk en de actuele stand van zaken op het gebied van infectieuze paardenziekten”. Daarnaast wordt opnieuw aandacht gevraagd voor onderwerpen waarbij het ministerie van ELI een actieve en ondersteunende rol zou moeten spelen” aldus Lokhorst. Het gaat hierbij om een verplichte keuring van paardentrailers, de uitfasering van prikkeldraad en Jakobskruiskruid, een intensivering van anti-doping controles in de sport, erkenning van paraveterinaire beroepen (hoefsmeden en gebitsverzorgers) en het paarden onderzoek in Utrecht en Wageningen.

De SRP wil met de brief duidelijk maken, altijd op een zeer plezierige manier te hebben samengewerkt met voormalig Minister Gerda Verburg. Johan Lokhorst: “Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij een zelfde plezierige samenwerking tegemoet gaan met Staatssecretaris Bleker.”

Klik hier voor de volledige brief.

De advocaat-generaal aan het Europese Hof van Justitie heeft zich negatief uitgesproken over het verlaagde btw-tarief van 6 % dat de Nederlandse wet hanteert voor de verkoop van alle paarden. Het lage btw-tarief zou alleen van toepassing kunnen zijn op paarden die direct voor de consumptie of voor werkzaamheden in de agrarische sector worden verkocht.

De Sectorraad Paarden is van mening dat er onjuiste argumenten worden gehanteerd gezien de relatie van het paard en het platteland en anderzijds de voedselketen. Verder zullen grote uitvoeringsproblemen ontstaan door de onduidelijkheid welk btw-tarief in een bepaald geval geldt.

Het advies van de advocaat-generaal aan het Europese Hof kan ook verstrekkende negatieve gevolgen hebben voor de Nederlandse paardensector, omdat een hoger Btw-tarief op de verkoop van paarden prijsopdrijvend werkt wat zijn weerslag zal hebben op de bedrijfsvoering van hippische ondernemers.

Het is nog zeker niet gezegd dat de rechters van het Europese Hof het advies overnemen. Niet altijd wordt een advies overgenomen.

Nog niet bekend is wanneer het Europese Hof een definitief besluit in de kwestie neemt. De problematiek speelt ook in andere landen, waaronder Frankrijk en Duitsland. Mogelijk wacht het Hof met het nemen van een beslissing totdat ook voor die Europese landen het onderzoek is afgerond. Tot dan kan de Nederlandse overheid en de paardensector via deze kanalen nog trachten te interveniëren in de op handen zijnde besluitvorming.

De Sectorraad Paarden (SRP) is verontrust nu er Infectieuze Anemie (EIA) is vastgesteld in Groot-Brittanie bij een uit Nederland afkomstig paard. Zoals het Ministerie van LNV bekent heeft gemaakt op haar website https://www.minlnv.nl/. De besmettelijke ziekte is aangetroffen in Groot-Brittanie bij een uit Nederland afkomstig paard.

Sectorraad Paarden voorzitter Johan Lokhorst: “Wij zijn als Sectorraad Paarden al langere tijd in overleg met het Ministerie van LNV over een verbetering van de identificatie en registratie (I&R) van paarden. Een van de redenen daarvoor is het efficiënter kunnen bestrijden van besmettelijke paardenziekten.”

Het eerder geplande algemeen overleg over paarden in de Tweede Kamer op 9 september is uitgesteld in verband met de formatie van het kabinet. Tijdens dat overleg zou onder andere het I&R dossier ter sprake komen. Wanneer het overleg nu gaat plaatsvinden is nog niet bekend. Lokhorst: “Wij zijn van mening dat dit debat zo snel mogelijk alsnog moet doorgaan, wij hebben de steun van Tweede Kamer ledennodig in dit dossier.”

“Dit verontrustende bericht onderschrijft de noodzaak van efficiënte en snelle aanpak van het I&R dossier. De SRP heeft de voorkeur voor een verplichting tot registratie die wordt opgelegd vanuit het Ministerie van LNV. Waarbij de uitvoering en de regie in handen is van de SRP. ” aldus Johan Lokhorst. De SRP vraagt om steun vanuit het Ministerie om dit systeem op te zetten en uit te voeren.

Houdt de website van de Sectorraad Paarden ( www.sectorraadpaarden.nl ) en het Ministerie van Landbouw in de gaten voor verdere informatie hierover.

Meer informatie vindt u in het linkermenu onder diergezondheid.

Ermelo, 1 september 2010

De Sectorraad Paarden (SRP), collectieve belangenbehartiger voor de georganiseerde paardenhouderij, constateert een groeiende activiteit in de paardensector. Dit in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in diverse media.

Vereniging Sportpaardenhandelaren Nederland (VSN) heeft de afgelopen maanden te maken gehad met een toename van afzet van paarden, onder andere naar het buitenland. Voorzitter Daan Nanning: “Een stagnatie in de afzet is ons niet onbekend, daar hebben we mee te maken gehad. Juist de laatste maanden trekt de afzet weer aan.” Nanning en zijn collega handelaren zijn van mening dat, onder andere door het toenemende gebruik van het medium internet, de particuliere verkoop van paarden verder toeneemt. “Het wordt steeds makkelijker voor particulieren om een paard te kopen. Essentieel bij de aankoop van een paard is goede voorlichting door een professionele verkoper.“

Directeur van de KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond) John Bierling constateert nog altijd groei van het aantal leden dat zich aansluit bij de sportbond. “Wij hebben op dit moment te maken met toename van het aantal recreanten dat zich aansluit bij de KNHS. Ook het aantal wedstrijdstarts blijft stijgen” aldus Bierling.

Volgens het KWPN (Koninklijk Warmbloed Paardenstamboek Nederland) blijft er vraag naar kwaliteitspaarden. De goede prijzen die betaald worden op de verschillende veilingen getuigen daarvan. KWPN-directeur Johan Knaap: “Het KWPN-paard is gefokt voor topsport en boekt internationale successen. Daarmee is het een gewild exportproduct. Begin dit jaar werden drie springpaarden voor astronomische bedragen verkocht en ook dit jaar lijken de veilingen goede resultaten te boeken. Nu de euro ten opzichte van de dollar wat is gezakt zou je kunnen verwachten dat vanuit de met dollar betalende landen wat meer vraag komt. Onze samenwerking met onder meer Rusland en China begint zijn vruchten af te werpen. Het zal wel even duren voordat de handel weer zo floreert als een paar jaar geleden, maar voor correct opgeleide paarden is de afzetmarkt behoorlijk goed. Met name in het onderste segment is de handel moeilijk. Kwaliteit is dus het sleutelwoord.”

Het grootste paardenstamboek van Nederland merkt een lichte terugloop in het aantal dekkingen. “Dit is het gevolg van strengere selectie door fokkers, niet meer iedere merrie wordt gedekt” aldus Johan Knaap. “Strengere selectie leidt op termijn tot hogere kwaliteit.”

De eerste stap is gezet in het voor een breed publiek ontsluiten van kennis over paarden en over het houden van paarden.

Voorzitter John Bierling van de Adviesraad Kennisontsluiting van het Nederlands Hippisch Kenniscentrum (NHK) heeft de uitgebreide website van het NHK – https://www.nhk.nl/ – officieel in gebruik gesteld.

“We zijn heel blij met dit begin”, aldus Fenna Westerduin, coördinator van het NHK,. “We beseffen natuurlijk heel goed dat de huidige website een start is. In de komende tijd zal nog veel meer kennis via de website beschikbaar worden gemaakt en zal de zoekstructuur nog verder worden verbeterd”

Op de website van het NHK is informatie te vinden over uiteenlopende zaken binnen de paardensector.

Vanuit de beginpagina kan direct in de bibliotheek gezocht worden, maar er kan ook eerst een selectie gemaakt worden naar de belangrijkste groepen Bedrijf, Paard of Ruiter. Binnen deze hoofdindeling is specifieke kennis over deze kernthema’s te vinden. Daarnaast zijn bijvoorbeeld videocursussen te vinden op de website (in de rubriek NHK-TV) en zijn antwoorden op veelgestelde vragen samengebracht in FAQ-rubrieken.

Ook is het mogelijk om eigen vragen te stellen. De experts van het NHK zullen zich inspannen deze vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.

De Sectorraad Paarden heeft deze week een brief naar de vaste commissie LNV gestuurd, waarin de actieve beleidsdiscussies binnen de paardenhouderij nog eens helder op een rijtje worden gezet. Het is van belang dat zo snel mogelijk tijdens de nieuwe kabinetsperiode de belangrijke ontwikkelingen in de sector worden besproken met de overheid, om de voortgang van de lopende dossiers te coördineren en bewaken.

In de brief wordt aandacht gevraagd voor de welzijnsontwikkelingen, het werk op het gebied van dierziekten, de I&R discussie en lopend welzijnsonderzoek. Daarnaast wordt ook de aandacht gevraagd voor onderwerpen waarbij LNV een actieve en ondersteunende rol speelt, zoals een verplichte keuring van paardentrailers, de uitfasering van prikkeldraad en Jakobskruiskruid, een intensivering van anti-doping controles in de sport, erkenning van paraveterinaire beroepen (hoefsmeden en gebitsverzorgers) en het onderzoek paard in Utrecht en Wageningen.

De SRP wil met de brief duidelijk maken, dat het vormen van een nieuw kabinet geen vertraging op moet leveren in de sterke sectorontwikkeling die momenteel plaatsvindt, en verwacht dat de constructieve samenwerking met Ministerie van LNV op dezelfde wijze kan worden voortgezet.

Klik hier voor de volledige brief.