Nieuwsbrief nummer 3

Ermelo, 17 september 2009 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering van 17 september diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen.

Succes in BTW dossier

De werkgroep sociaal economische zaken van de SRP heeft een mooi succes bereikt. Werkgroepvoorzitter John Kraakman, is samen met fiscalist Ton van de Camp het gesprek aangegaan met het Ministerie van Financiën over de BTW verdeling van te factureren pensiongelden. Naar aanleiding van deze gesprekken zijn een drietal richtlijnen vastgesteld, te weten:

  • voor de pensionstalling van een ruitersportcentrum met zowel een buiten- als een binnenrijbaan, te weten 1/3 verhuur box (vrijgesteld), 1/3 gelegenheid tot beoefenen sport (6%) en 1/3 overige prestaties (19%);
  • voor de pensionstalling van een ruitersportcentrum met alleen een buitenrijbaan, te weten 35% verhuur box (vrijgesteld), 12,5% gelegenheid tot beoefenen sport (6%) en 52,5% overige prestaties (19%);
  • voor de pensionstalling van een accommodatie met alleen stallen en geen rijbaan, te weten 35% verhuur box (vrijgesteld) en 65% overige prestaties (19%).

Het is altijd toegestaan om af te wijken van de richtlijnen, mits dit goed onderbouwd kan worden.

Wachten op reactie vanuit Den Haag

Uitvoeringsagenda Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij

Op 1 augustus heeft de SRP de uitvoeringsagenda aangeboden aan Minister Verburg. In deze uitvoeringsagenda brengt de SRP verslag uit van de aanpak van de genoemde actiepunten in het Plan van Aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij en de daarbij behorende onderzoeken. Om de voortgang die tot nu toe gemaakt is te continueren vraagt de SRP van het Ministerie een actieve en faciliterende rol op het gebied van erkenning van hoefsmeden en keuring van paardentrailers. In januari volgt een voortgangsrapportage waarin verslag wordt gedaan over alle vorderingen met betrekking tot alle actiepunten.

SRP neemt besluit over aantekening in paspoort door verzekeringsmaatschappijen in het kader van welzijn

Na overleg met PVE en verzekeringsmaatschappijen heeft de SRP besloten dat het in het vervolg mogelijk moet zijn voor verzekeringsmaatschappijen om op pagina 50 in het paspoort een aantekening te maken wanneer het paard overgenomen is door de verzekering. Op deze manier is het welzijn van deze paarden beter gewaarborgd. De SRP neemt op korte termijn opnieuw contact op met de verzekeringsmaatschappijen om dit besluit in de praktijk te brengen. Dit besluit moet voorkomen dat paarden die door de verzekering overgenomen zijn, weer in het handelscircuit terechtkomen.

Nederlands Hippisch Kenniscentrum

Het bestuur van het NHK heeft gekozen voor een internationale uitstraling en daarom de naam van de stichting gewijzigd in Nederlands Hippisch Kenniscentrum. Per 1 september is Drs. Fenna Westerduin begonnen als kenniscoördinator van het NHK. Voor vragen met betrekking tot het NHK kunt zich richten tot Fenna Westerduin per e-mail fenna.westerduin@zlto.nl

Inmiddels heeft de heer Kees van Heesbeen namens ZLTO zitting genomen in het bestuur van het NHK. Namens de FNHO is Hippisch Ondernemer van het jaar 2009, Joop van Uytert voorgedragen als bestuurslid. De Koepel Fokkerij heeft Marten Pelleboer voorgedragen als bestuurslid. Het SRP bestuur is akkoord gegaan met deze voordrachten.

Studiedag Passie voor Paarden trekt veel belangstelling

Door middel van deze studiedag willen wij de verschillende doelgroepen in beeld brengen binnen de grote groep paardenliefhebbers en de noodzaak accentueren om deze groepen op hun eigen wijzen te benaderen en aan te spreken. Graag wil de SRP met representanten van alle doelgroepem discussiëren over het inzetten van deze onderzoeksresultaten, onder andere bij de verdere uitwerking van het plan van aanpak welzijn in de paardenhouderij. Hebt u zich nog niet opgegeven voor de studiedag? Dit kan nog tot maandag 21 september door het sturen van een e-mail naar sectorraadpaarden@zlto.nl met daarin uw volledige naam- en adresgegevens.

Voortgang Plan van aanpak Diergezondheid

Op dit moment wordt het Plan van Aanpak Gezondheid dat zich in eerste instantie richt op een aantal infectieuze paardenziekten, in conceptvorm samengesteld door de auteur Fenna Westerduin. Een eerste concept wordt op korte termijn bekeken door de werkgroep Diergezondheid (Werners, Sloet, Van Maanen en Sluyter). De ziekten die nu hoogste prioriteit hebben zijn Afrikaanse Paardenpest, Infectieuze Anaemie en West Nile virus. Vervolgens zullen de meer endemische ziekten aan de orde komen, waarvan we de meeste kennen (Droes, Influenza, Rhinopneumonie, et cetera.). Daarnaast zal er aandacht worden besteed aan monitoring en surveillance van ziekten.

I&R

In de vorige nieuwsbrief was te lezen dat er op dit moment wordt gewerkt aan een plan van aanpak Identificatie &Registratie waarbij specifiek wordt onderzocht welke rol een eigenarenregistratie speelt bij vraagstukken op het gebied van diergezondheid. Er lopen gesprekken met partijen om in beeld te brengen op welke manier een dergelijk systeem kan worden opgezet, uitgevoerd en wat de financiële gevolgen hiervan zijnInmiddels heeft Minister Verburg in een officiële brief aan de Kamer laten weten dat zij tegen het einde van het jaar op dit onderwerp terug zal komen.

Namens de werkgroep Monitoring bracht Martien van den Heuvel tijdens de bestuursvergadering van de SRP verslag uit van de vorderingen. Momenteel wordt er, samen met de overheid, nagedacht over de juridische aspecten van een I&R systeem. Tegelijkertijd worden diverse software systemen, zoals ze in gebruik zijn bij stamboeken of in het buitenland, tegen het licht gehouden om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een I&R systeem. Belangrijk is dat, in een verdere professionalisering van de sector, ook de niet-georganiseerde paardenhouders bij het proces worden betrokken. Dit betekent uiteraard dat het proces gecompliceerder wordt dan wanneer het alleen zou gaan om houders of eigenaren die al bij stamboeken of sportorganisaties zijn aangesloten.

Voorlichtingsbijeenkomst Herziene Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening verplaatst naar maandag 12 oktober

De voorlichtingsbijeenkomsten over de Herziene Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening van maandag 5 en woensdag 7 oktober zijn verplaatst naar maandag 12 oktober De bijeenkomst vind plaats in La Vie, Utrecht. De organisatie van deze bijeenkomsten is in handen van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met de SRP. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor portefeuillehouders ruimtelijke ordening van gemeenten en provincies, afdelingshoofden en ambtenaren op het gebied van ruimtelijke ordening van gemeenten en provincies en medewerkers van ruimtelijke planbureaus. Aan het bijwonen van de bijeenkomst zijn kosten verbonden, meer informatie is te vinden op www.cs-vng.nl .

Een exemplaar van de Herziene Handreiking is te bestellen via de website van de SRP, www.sectorraadpaarden.nl

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden in november

De volgende reguliere vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats in november.

Deze nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een nieuw communicatiemiddel van de Sectorraad Paarden. Wilt u de SRP nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar sectorraadpaarden@zlto.nl.

Voor nadere informatie:

Frits Sluyter, Secretaris Sectorraad Paarden

Telefoon: 06 – 29520270

Nelleke Krol, medewerker Sectorraad Paarden

Telefoon: 06 – 21232615

https://www.sectorraadpaarden.nl/

Nieuwsbrief nummer 2

Ermelo, 22 juli 2009 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in een extra bestuursvergadering diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen.

I&R

Het onderzoek naar de haalbaarheid en het draagvlak voor de opzet van een meer sluitende I&R regeling is afgerond. Het is een verkenning naar de identificatie en registratie van de paardenhouderij in Nederland. Het bestuur van de SRP heeft naar aanleiding van dit onderzoek stevig gediscussieerd en een aantal concrete vragen geformuleerd .

De komende twee maanden wordt gewerkt aan een plan van aanpak I&R waarbij specifiek wordt onderzocht welke rol een eigenarenregistratie speelt bij vraagstukken op het gebied van diergezondheid. Daarnaast wordt onderzocht op welke manier een dergelijk systeem moet worden opgezet, uitgevoerd en wat de financiële gevolgen hiervan zijn. Als laatste wordt de mogelijke financiering en de controle van I&R onderzocht.

In eerste instantie zal I&R zich concentreren op registratie van paarden en eigenaren. Het is duidelijk dat een registratie systeem alleen dan meerwaarde heeft als alle paarden (ook de paarden van niet-georganiseerde paardeneigenaren) in de database kunnen worden opgenomen. Op deze manier kunnen trends en ontwikkelingen in de gehele sector in kaart worden gebracht. Een dergelijk systeem is van groot belang voor de financiering van de verdere ontwikkeling van de sector. Onderzoeken op het gebied van welzijn en gezondheid en projecten als het Nationaal Hippisch Kenniscentrum kunnen hiermee gefinancierd worden. Als sector hebben we gekozen om zelf het initiatief te nemen, te houden en dit niet over te laten aan de politiek. Deze keuze heeft financiële consequenties en kost ons dus als sector geld. De SRP is vóór een systeem waar íedere paardeneigenaar aan bij moet dragen.

De werkgroep Monitoring onder leiding van Martien van den Heuvel, fungeert als stuurgroep voor dit onderzoek en wordt uitgebreid met extra vertegenwoordigers vanuit de FNHO en de Koepel Fokkerij. Tijdens de volgende bestuursvergadering van de SRP op 17 september volgt een eerste tussentijdse rapportage. Medio oktober wordt het plan van aanpak besproken met het ministerie van LNV. De SRP verwacht dat Minister Verburg wacht met het innemen van een definitief standpunt totdat de SRP een helder plan van aanpak heeft opgesteld.

Uitvoeringsagenda plan van aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de uitvoeringsagenda die begin augustus zal worden aangeboden aan de Minister. De SRP is voortvarend van start gegaan met alle aandachtspunten uit het plan van aanpak. Over de uitvoeringsagenda wordt overleg gepleegd met onder andere de Dierenbescherming. Het is voor de SRP van groot belang om samen op te trekken met de Dierenbescherming met betrekking tot enkele aandachtpunten zoals bijvoorbeeld de communicatie richting ongeorganiseerde paardenhouders. De SRP tracht in deze uitvoeringsagenda zichtbaar te maken wat de streefbeelden zijn en welke stappen er zijn en worden gezet om richting deze streefbeelden te verwezenlijken. Omstreeks 1 augustus komt er nadere informatie beschikbaar.

Het plan van aanpak Welzijn in de sector paardenhouderij is digitaal beschikbaar op de website van de SRP: www.sectorraadpaarden.nl . Een gedrukte uitgave kan worden besteld door het sturen van een e-mail naar sectorraadpaarden@zlto.nl

Werkgroep maakt Plan van aanpak Diergezondheid

De werkgroep, onder leiding van Jaap Werners en Frits Sluyter, is gestart met het schrijven van het plan van aanpak Diergezondheid. Drs. Fenna Westerduin, penvoerder van het plan van aanpak welzijn in de paardenhouderij gaat ook dit plan van aanpak schrijven. Zij krijgt daarbij ondersteuning van Marianne Sloet van Universiteit Utrecht en van Kees van Maanen van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Voorlichtingsbijeenkomsten Herziene Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening in september en oktober

De voorlichtingsbijeenkomsten over de Herziene Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening worden gehouden op maandag 5 oktober in Zwolle, op woensdag 7 oktober in Eindhoven en op maandag 12 oktober in Utrecht. De organisatie van deze bijeenkomsten is in handen van Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in samenwerking met de SRP. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor portefeuillehouders ruimtelijke ordening van gemeenten en provincies, afdelingshoofden en ambtenaren op het gebied van ruimtelijke ordening van gemeenten en provincies en medewerkers van ruimtelijke planbureaus. Aan het bijwonen van een bijeenkomst zijn kosten verbonden, meer informatie is te vinden op www.cs-vng.nl .

Een exemplaar van de Herziene Handreiking is te bestellen via de website van de SRP, www.sectorraadpaarden.nl

Studiedag Passie voor Paarden

Op maandagmiddag 28 september organiseert de SRP een studiedag met als onderwerp het onderzoek van LEI, Passie voor Paarden, een onderzoek naar kenmerken en informatiebronnen voor paardenliefhebbers. Deze studiedag is bedoeld voor bestuursleden, directies en ledenraadsleden van de samenwerkende partijen in de SRP en andere betrokkenen bij de sector.

Door middel van deze studiedag willen wij hen bewust maken van verschillende doelgroepen binnen de grote groep paardenliefhebbers en van de noodzaak om deze groepen op hun eigen wijzen te benaderen en aan te spreken. Graag wil de SRP met u discussiëren over het inzetten van deze onderzoeksresultaten, onder andere bij de verdere uitwerking van het plan van aanpak welzijn in de paardenhouderij.

U kunt zich opgeven voor deze studiedag door middel van het sturen van een e-mail naar sectorraadpaarden@zlto.nl met daarin uw volledige naw gegevens. Uiterlijk één week voor de studiedag ontvangt u van ons een bevestiging en programma.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden in september

De volgende reguliere vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats in september.

De SRP vernieuwt op korte termijn de website, www.sectorraadpaarden.nl

Deze nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een nieuw communicatiemiddel van de Sectorraad Paarden. Wilt u de SRP nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar sectorraadpaarden@zlto.nl.

Voor nadere informatie:

Frits Sluyter, Secretaris Sectorraad Paarden

Telefoon: 06 – 29520270

Nelleke Krol, medewerker Sectorraad Paarden

Telefoon: 06 – 21232615

https://www.sectorraadpaarden.nl/

Nieuwsbrief nummer 1

Ermelo, 4 juni 2009 – Het bestuur van de Sectorraad Paarden (SRP) heeft in de bestuursvergadering diverse onderwerpen besproken en besluiten genomen.

Handel in afgekeurde paarden: registratie wellicht in I&R-regeling opnemen

De problematiek met betrekking tot de handel in afgekeurde (door de verzekering overgenomen) paarden blijft actueel. Door de SRP is gesproken met diverse belanghebbenden over een oplossing door middel van het maken van een aantekening in het paspoort. De SRP vindt het wenselijk dat de mogelijkheid er komt dat er een aantekening in het paspoort komt. Verder overleg zal plaatsvinden met PVE.

Nationaal Hippisch Kenniscentrum (NHK): voorbereidingen in volle gang

Het bestuur van het NHK is inmiddels voor haar eerste bestuursvergadering bij elkaar gekomen. De bestuurders zijn op dit moment druk bezig met het samenstellen van de adviesraden. Jaap Werners en Ruud Huirne concentreren zich op de adviesraad met betrekking tot het opstellen van een onderzoeks- en kennisagenda. De adviesraad die zich bezig gaat houden met kennisontsluiting en kennisinfrastructuur wordt door bestuurders Cees Roozemond en Johan Wilmink samengesteld. Daan Nanning is benoemd tot penningmeester van het NHK. Abel Slippens is samen met de tijdelijke coördinator van het NHK bezig met het opzetten van de stichting. Naar verwachting zal de nieuwe kenniscoördinator van het NHK per 1 september starten met de werkzaamheden. Het bestuur van de SRP heeft besloten de voordracht goedgekeurd, om prof. dr. Ab Barneveld te benoemen tot voorzitter van de adviesraad kennisagenda.

Uitvoeringsagenda plan van aanpak Welzijn in de sector Paardenhouderij, ligt op schema

Naar aanleiding van het verzoek van minister Verburg aan de SRP om vóór 1 augustus te komen met een uitvoeringsagenda worden alle aandachtspunten uit het plan van aanpak voortvarend opgepakt. De diverse onderzoeken genoemd in het plan van aanpak kunnen naar verwachting binnen enkele maanden officieel van start. Op dit moment wordt op onderdelen nog hard gewerkt aan het definitief stellen van de projectaanpak en de financiering. De afzonderlijke organisaties binnen de SRP zijn druk bezig met het opstellen en implementeren van de beleidsplannen welzijn. Het plan van aanpak Welzijn in de sector paardenhouderij is digitaal beschikbaar op de website van de SRP: www.sectorraadpaarden.nl of te bestellen in boekvorm door het sturen van een e-mail naar nelleke.krol@zlto.nl

Werkgroep maakt Plan van aanpak Diergezondheid

Onder leiding van SRP-secretaris Frits Sluyter wordt op dit moment een werkgroep samengesteld die zich per direct gaat bezighouden met het opstellen van een plan van aanpak met betrekking tot diergezondheid. Onderwerpen die aan bod komen in dit plan van aanpak zijn monitoring van paardenziekten, ziektepreventie en vaccinatie.

Voorlichtingsbijeenkomsten Herziene Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening in september en oktober

Na de presentatie van de herziene Handreiking Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening in februari is de SRP in overleg getreden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de praktische interpretatie. De SRP wil in samenwerking met de VNG voorlichtings-bijeenkomsten organiseren voor gemeenten en planbureaus om de handreiking verder toe te lichten. De organisatie van deze bijeenkomsten heeft enige vertraging opgelopen. Naar verwachting vinden de bijeenkomsten nu plaats in september en oktober. Een exemplaar van de Herziene Handreiking is te bestellen via de website van de SRP, www.sectorraadpaarden.nl

Behoud van het lage BTW-tarief bij de aan- en verkoop van sportpaarden

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft integraal de argumentatie van de SRP overgenomen in het verweer bij het Europese Hof van Justitie. Kamerlid de Nerée heeft hier ondersteuning bij gegeven. Nederland trekt in deze samen op met Duitsland, Frankrijk en België.

Met betrekking tot BTW op opfok, africhting en training en de BTW op pensionstalling heeft kortgeleden wederom overleg plaatsgevonden. Naar verwachting wordt er medio juni duidelijkheid gegeven door middel van een landelijke richtlijn.

I&R

Onder leiding van SRP bestuurslid Martien van den Heuvel en de werkgroep monitoring wordt een onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid en draagvlak voor de opzet van een meer sluitende I&R regeling voor alle paarden en pony’s in Nederland. In de komende maanden zal gewerkt worden aan een voorstel dat besproken wordt met het Ministerie van LNV. Alle organisaties binnen de SRP worden intensief betrokken bij dit overleg. Het bestuur van de SRP houdt een extra bestuursvergadering in juli om het onderzoeksrapport van de werkgroep te bespreken.

Nieuwe EU regelgeving voor I&R paarden:

Nieuw paspoort – Inlegvel Medicijngebruik moet vóór 1 juli a.s. zijn aangevraagd

Vanaf 1 juli zijn de paspoorten zonder hoofdstuk 9 (Medicijngebruik) niet meer geldig. Paspoorten die uitgegeven zijn vóór 2004 missen dit hoofdstuk. Paardenhouders kunnen tot 1 juli 2009 bij de paspoortuitgevende instanties terecht voor het aanvragen van een inlegvel. Na 1 juli kunnen geen inlegvellen meer worden aangevraagd. Vanaf die datum worden alleen nog de nieuwe paspoorten uitgegeven, die zijn aangepast aan de EU verordening.

Bestuurssamenstelling

De vertegenwoordiging van de Koepel Fokkerij in de SRP is gewijzigd. Ko van Rooijen treedt af als bestuurslid en wordt opgevolgd door Cees Roozemond. Hij zit namens het KFPS in de Koepel Fokkerij. Het bestuur van de SRP bedankt Ko van Rooijen voor de prettige samenwerking en wenst Cees Roozemond veel succes in zijn nieuwe functie.

Volgende bestuursvergadering Sectorraad Paarden in september

De volgende reguliere vergadering van het bestuur van de SRP vindt plaats in september.

De SRP vernieuwt op korte termijn de website.

Deze nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief is een nieuw communicatiemiddel van de Sectorraad Paarden. Wilt u de SRP nieuwsbrief niet meer ontvangen, stuur dan een e-mail naar nelleke.krol@zlto.nl.

Voor nadere informatie:

Frits Sluyter, Secretaris Sectorraad Paarden

Telefoon: 06 – 29520270

Nelleke Krol, medewerker Sectorraad Paarden

Telefoon: 06 – 21232615

Persbericht

“Uitkomsten op hoofdlijnen richtinggevend voor communicatie- en informatieprocessen”

Belevingswereld en informatiezoekgedrag van paardenliefhebbers in kaart gebracht in studie ‘Passie voor paarden’

Ermelo, 29 september 2009 – Zo’n 85% van de paardenliefhebbers is van het vrouwelijk geslacht. Informatie over het welzijn van paarden wordt vooral gezocht in persoonlijke contacten in de eigen kring (83%), bij de dierenarts, hoefsmid of rij-instructeur (resp. 75%, 70% en 60%) en via tijdschriften en het Internet (beide 59%). Deze en andere uitkomsten uit het rapport ‘Passie voor Paarden’ werden op 28 september door onderzoekster Elvi van Wijk van LEI Wageningen UR gepresenteerd tijdens een drukbezochte studiemiddag van de Sectorraad Paarden (SRP) in Ermelo.

Het onderzoek omvatte zowel diepte-interviews als een kwantitatief onderzoek met 4.267 respondenten. Op basis van de onderzoeksresultaten kunnen vooralsnog vier typen paardenliefhebbers worden onderscheiden, variërend van de grootste groep – ‘sportvrouw/paardenmeisje’, zo’n 48% van de respondenten – tot de ‘paardenman/ondernemer’, ruim 3% van de respondenten. De twee andere typen – ‘landleven’ en ‘natuurlijk’ / vertegenwoordigen resp. 9,5% en 24,5% van de respondenten. Voor elk van deze typen zijn de belangstellingen en informatiebehoeften in het rapport in kaart gebracht en is aangegeven op hoe de paardenliefhebbers aan hun informatie komen.

Representativiteit

Tijdens de presentatiebijeenkomst ontstond discussie over de representativiteit van de onderzoeksresultaten. SRP-voorzitter Johan Lokhorst beklemtoonde dat het onderzoek geen eindstation is. “Voor de communicatie binnen de paardensector is representativiteit op dit moment nog geen absoluut vereiste. Het rapport ‘Passie voor Paarden’ is nu al op hoofdlijnen richtinggevend voor de informatie- en communicatieprocessen over het paardenwelzijn die het Nederlands Hippisch Kenniscentrum de komende tijd verder zal uitwerken. De uitkomsten zullen in de komende tijd verder worden verdiept en aangescherpt en zullen ook worden aangevuld met andere inzichten. Dat neemt niet weg dat we uit Passie voor Paarden al veel lessen voor de communicatie kunnen trekken.”

Het rapport ‘Passie voor Paarden’ is hier te vinden

Persbericht

Afspraken over paardentransport in de Benelux beter vastgelegd

Den Haag, 29 juni 2009 – Het memorandum voor handel in paardachtigen uit 2007 is vernieuwd door de veterinaire autoriteiten van België, Luxemburg en Nederland . De afspraken die het verkeer van paarden in bepaalde gevallen binnen de Benelux makkelijker maken, zijn nu duidelijker vastgelegd. Ook de vrijstellingen worden uitgebreid toegelicht.

Als gevolg van de afspraken in dit memorandum is het binnen de Benelux niet meer nodig om alle paarden 48 uur voor vervoer te inspecteren. Daarnaast zijn fok- en gebruiksdieren vrijgesteld van een gezondheidscertificaat. Uiteraard moeten de paarden wel een paspoort hebben.

Voor slachtpaarden veranderd er niets, deze paarden moeten bij elke verplaatsing naar een ander Beneluxland worden geïnspecteerd vóór vertrek en er moet een identificatiedocument en een gezondheidscertificaat bij zijn.

Verder is de werking van het memorandum is geëvalueerd en blijkt in de praktijk niet op alle onderdelen duidelijk te zijn. Per 1 juli 2009 treedt er een nieuwe versie van het memorandum in werking. Daarin zijn de categorieën paardachtigen en de doelen van het transport die in aanmerking komen voor de vrijstellingen beter omschreven. Ook zijn verwijzingen naar Europese regelgeving geactualiseerd.

De vrijstellingen gelden voor geregistreerde paardachtigen (stamboekpaarden) en voor als fok- en gebruiksdieren gehouden paardachtigen. Voor deze categorieën paarden gelden de vrijstellingen alleen als het vervoer plaatsvindt voor:

  • het berijden of geleiden voor sportieve of recreatieve doeleinden;
  • deelname aan culturele manifestaties;
  • tijdelijk weiden of voor werkzaamheden;
  • vervoer naar een dierenkliniek.

Op de website van de het Ministerie van LNV en hier staat het gehele memorandum met daarin alle vrijstellingen en categorieën.

Persbericht

Kamerbrede steun voor ontwikkeling I&R-regeling voor paarden

Vaste Kamercommissie van LNV ondersteunt plannen en acties van de SRP

Tilburg, 14 april 2009 – Vóór het Paasweekend behandelde de Vaste Kamercommissie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) de verdere verbetering van het dierenwelzijn in de paardenhouderij. Het hierop betrekking hebbende Plan van Aanpak, opgesteld door de Sectorraad Paarden (SRP), het samenwerkingsplatform van de georganiseerde Nederlandse paardenhouderij, kreeg brede steun van de kamerleden.

Veel van de actiepunten het Plan van Aanpak van de SRP werden door de kamerleden overgenomen en aan de minister voorgelegd. Kamerlid Henk Jan Ormel van het CDA drong met grote nadruk aan op een volledige eigenaarregistratie met financiële steun van het ministerie. Hij kreeg veel bijval van de andere leden van de Vaste Commissie, waaronder Harm-Evert Waalkens van de PvdA. De Minister zegde toe vóór 1 augustus met verder informatie over I&R naar de Kamer te komen. Dit betekent dat op basis van het onderzoek van de SRP, onder leiding van Martien van den Heuvel, concrete voorstellen zullen worden uitgewerkt die met het Ministerie van LNV zullen worden besproken.

Alle partijen noemden veelvuldig de in het SRP-Plan van Aanpak gesignaleerde problemen met betrekking tot couperen, Jacobskruiskruid, prikkeldraad en de afwezigheid van een verplichte erkenning van hoefsmeden. Minister Verburg gaf aan dat zij op dit moment niets kon doen aan het beter afdwingbaar maken van het in Nederland al bestaande coupeerverbod en het verbieden van prikkeldraad ziet zij niet zitten. Met betrekking tot erkenning van hoefsmeden zegde zij wel toe in overleg te treden met de beroepsgroep en met de opleidingen en naar aanleiding daarvan eventuele vervolgstappen te nemen. Met betrekking tot de periodieke keuring van trailers werden geen toezeggingen gedaan door de Minister.

Voorlichting, begeleiding en scholing waren de belangrijkste kernwoorden van minister Verburg. Zij beklemtoonde dat de verantwoordelijkheid voor het paard altijd bij de houder zelf ligt. Een paardenbesluit ziet de Minister niet zitten. De bestaande wet- en regelgeving moet voldoende zijn om het welzijn van paarden te waarborgen. Minister Verburg: “Paardenhouders moeten zich zelf zaken realiseren, van wetten en regels wordt niemand bewuster.”

SRP voorzitter Johan Lokhorst: “ Het verloop van dit algemeen overleg stemt ons bijzonder tevreden. Onze belangrijkste actiepunten, waaronder dierenwelzijn en I&R, hebben volop de aandacht van minister en parlement. Wij hebben de behandeling in de Vaste Kamercommissie dan ook als een stevige steun in de rug ervaren en vertrouwen dan ook op concrete steun bij de verdere uitwerking en invoering van onze plannen.”

Persbericht

SRP-voorzitter Johan Lokhorst: “Krachtig signaal dat sector bereid is verantwoordelijkheid te nemen.”

Sectordag Paard 2009 bevestigt draagvlak voor sectorbrede aanpak van gemeenschappelijke issues in de paardenhouderij

Tilburg, 6 april 2009 – Tijdens de jaarlijkse sectordag Paard in Papendal hebben vertegenwoordigers van de georganiseerde Nederlandse paardenhouderij zich met de grootst mogelijke meerderheden uitgesproken voor de sectorbrede aanpak van gemeenschappelijke issues door de Sectorraad Paarden (SRP).

Zo’n 93% van de ca. 180 aanwezige vertegenwoordigers gaf aan dat de sector zélf verantwoordelijkheid dient te nemen voor zaken als de verdere verbetering van het dierenwelzijn in de paardenhouderij. Ook ten aanzien van onderwerpen als de monitoring van diergezondheid en de ontwikkeling van een sluitende systematiek voor identificatie en registratie van paarden zagen zeer grote meerderheden een voortrekkersrol weggelegd voor de Sectorraad.

Voor SRP-voorzitter Johan Lokhorst bevestigden de uitkomsten van de peilingen de bereidheid binnen de Nederlandse paardenhouderij om collectief verantwoordelijkheid te nemen voor structurele aanpassingen aan nieuwe inzichten en veranderde omstandigheden. “Duidelijk is dat de Sectorraad nu al een stevig draagvlak heeft. Door zelf invulling te geven aan noodzakelijke veranderingen, kunnen wij waarborgen dat de aanpassingen zinvol en praktisch uitvoerbaar zijn binnen de paardenhouderij.”

Het was voor de tweede maal dat de SRP een Sectordag organiseerde om bestuurders, directie, ledenraadsleden en andere betrokkenen van de dragende organisaties te informeren over activiteiten en plannen en te discussiëren over actuele onderwerpen. SRP-bestuursleden Martien van den Heuvel en Jaap Werners gaven inzicht in de voortgang van de plannen voor Identificatie en Registratie en voor verdere verbetering van het welzijn in de paardenhouderij. Petra Kock van GD (Gezondheidsdienst voor Dieren) schetste de mogelijkheden voor een gerichte monitoring van dierziekten, waardoor mogelijke toekomstige uitbraken van besmettelijke ziekten in een zo vroeg mogelijk stadium kunnen worden herkend en aangepakt.

Nationaal Hippisch Kenniscentrum: kennis vergaren en communiceren

Abel Slippens, de bestuursvoorzitter van het kortgeleden opgerichte Nationaal Hippisch Kenniscentrum (NHK) gaf een beeld van de activiteiten die door dit kenniscentrum zullen worden ontplooid. Het NHK speelt een belangrijke rol in de uitvoering van het plan van aanpak ‘Welzijn in de paardenhouderij’, onder meer door onderzoeken die geobjectiveerde kennis over paardenwelzijn beschikbaar maken. Een belangrijk onderdeel van het takenpakket van het NHK is ook communicatie: het ontsluiten en vindbaar maken van beschikbare kennis over het houden van paarden en over de paardenhouderij, op zo’n manier dat ook de ongeorganiseerde paardenhouders worden bereikt.

Persbericht

Gezamenlijke lobby voor onbelemmerd economisch verkeer

Nederland bundelt krachten met België, Frankrijk en Duitsland voor behoud lage BTW-tarief voor handel in sportpaarden.

Brussel, 31 maart 2009 – De Sectorraad Paarden (SRP), waarin de Nederlandse georganiseerde paardenhouderij samenwerkt, heeft de krachten gebundeld met zusterorganisaties in België, Frankrijk en Duitsland voor het behoud van het lage BTW-tarief bij de aan- en verkoop van sportpaarden.

De Europese Commissie is een inbreukprocedure tegen Nederland gestart omdat ons land nog altijd het lage BTW-tarief handhaaft voor de handel in alle paarden. Volgens de Europese Commissie zou het lage BTW-tarief niet mogen gelden voor sportpaarden. Half april moet de Nederlandse regering komen met een antwoord in de inbreukprocedure.

Nederland verkeert in een lastige positie, omdat de Nederlandse regering in het verleden al eens heeft ingestemd met een verhoging van het BTW-tarief naar 19%.

In België, Frankrijkrijk en Duitsland wordt op dit moment verschillend omgegaan met de BTW-tarieven voor paarden, waardoor het vrije economische verkeer wordt gehinderd. .

De organisaties in deze landen hebben daarom besloten gezamenlijk op te trekken voor behoud van het lage BTW-tarief en hun regeringen aan te sporen zich hiervoor sterk te maken bij de Europese Commissie en bij het Europese Hof van Justitie.

Persbericht

Abel Slippens eerste voorzitter

Nationaal Hippisch Kenniscentrum officieel opgericht

Tilburg, 16 maart 2009 – De Sectorraad Paarden (SRP), waarin de Nederlandse georganiseerde paardenhouderij samenwerkt, heeft het Nationaal Hippisch Kenniscentrum (NHK) officieel opgericht. Johan Lokhorst, voorzitter van de Sectorraad Paarden, en Abel Slippens, de eerste voorzitter van het NHK, ondertekenden de statuten van deze stichting.

De bestuursleden van het Nationaal Hippisch Kenniscentrum zijn voorgedragen door de parrtijen die samenwerken in de SRP. Namens de paardensport zal Jaap Werners in het bestuur plaatsnemen, terwijl Cees Roozemond, voorzitter van het KFPS, namens de Koepel Fokkerij tot het bestuur zal toetreden. De ondernemers worden in het bestuur vertegenwoordigd door Daan Nanning (voorzitter VSN) en Johan Wilmink (vakgroepvoorzitter ZLTO). Vanuit het onderwijs heeft prof. Dr. Ir. Ruud Huirne toegezegd zitting te nemen in het bestuur. Abel.Slippens is zeer content met de bestuurlijke kwaliteit. “Het is een indrukwekkend bestuur en ik verheug mij dan ook op de samenwerking met deze bestuursleden.” In de komende weken wordt gestart met de werving van een kenniscoördinator,.

Kennis en communicatie

De belangrijkste speerpunten van het NHK zijn het opstellen en bijhouden van een onderzoeks- en kennisagenda voor de gehele paardenhouderij en daarnaast het ontsluiten en verbreiden van kennis over alle relevante aspecten van het houden van paarden.

Ook bij de uitvoering van het plan van aanpak welzijn in de paardenhouderij ligt een belangrijke taak bij het NHK. Dat is onder meer het geval in de communicatie met de paardenhouder over verdere verbetering van het dierenwelzijn. Het NHK zal in deze communicatie een sleutelrol gaan spelen.

Persbericht

 

Nieuwe secretaris voor Sectorraad Paarden

Tilburg, 9 maart 2009 – De Sectorraad Paarden (SRP), waarin de georganiseerde Nederlandse paardenhouderij samenwerkt, heeft per 1 april een nieuwe secretaris in de persoon van Frits Sluyter.

Na opeenvolgende functies bij Universiteit Utrecht en Cornell, in een gemengde praktijk en bij de Gezondheidsdienst voor Dieren heeft Sluyter de afgelopen 13 jaar als Veterinair Directeur bij de FEI in Zwitserland gewerkt. Hij was daar verantwoordelijk voor onder meer behandeling en anti-doping controle, internationale verplaatsingen van sportpaarden (quarantaine, certificatie), welzijnskwesties en toepassing van onderzoek van wat belang was voor het sportpaard.

De afgelopen maanden zijn de secretariaatswerkzaamheden van de SRP, na het plotselinge overlijden van Kruin van Toledo, op voortreffelijke wijze waargenomen door Nelleke Krol. Met de komst van Frits Sluyter draagt zij deze werkzaamheden aan hem over maar blijft voor een gedeelte van haar tijd werkzaam voor de SRP. Het secretariaat van de SRP blijft gevestigd bij ZLTO in Tilburg.

Het bestuur van de SRP is zeer verheugd met de komst van Frits Sluyter en heeft veel vertrouwen in een goede samenwerking.