Persbericht

Duidelijkheid over de eisen van het transport van paarden

Wetgeving Europa en Nederland

De EU heeft per 22 december verordening EG 1/2005 vastgesteld ten aanzien van de bescherming van dieren tijdens het transport en de daarmee samenhangende activiteiten. Het doel is ervoor te zorgen dat de dieren geen letsel oplopen of onnodig lijden, en dat tijdens het transport in de behoeften van de dieren wordt voorzien. Daarnaast is het een aanscherping van de vergunning- en controlemaatregelen betreffende het welzijn van dieren tijdens het transport en bij het dierentransport betrokken personen. Nationaal is de wettelijke basis van de EU- verordening opgenomen in de Gezondsheids- en Welzijnswet voor Dieren artikelen 59, 59 a, eerste en vijfde lid, 94 (voor de retributies) en daarmee samenhangend de Regeling Dierenvervoer 2007 van 15 december 2006.

Er is veel onduidelijkheid bij paardenhouders wie wel en wie niet onder de EU transportverordening vallen. Intensief overleg tussen Sectorraad Paarden (SRP) en het ministerie van LNV heeft geresulteerd in de volgende interpretatie van de EU transportverordening voor de paardenhouderij. Deze interpretatie zal verder gehanteerd worden in Nederland, o.a. door de AID/VWA bij controles op transport van paarden.

Vragen

Aan de hand van onderstaande vragen kunt u bepalen welke voorschriften op uw paardentransport van toepassing zijn. Deze vragen zijn ook weergegeven in een overzichtelijk stroomschema in bijlage 1.

Vraag 1:

Stap 1. Vindt het transport plaats in het kader van een economische activiteit? Kortom, is er geld mee gemoeid ?

 • Ja à Ga verder met stap 2 van vraag 1.
 • Nee à De transportverordening is NIET van toepassing.

Het verder doorlopen van de vragen is niet meer van toepassing.

Stap 2. Vindt het transport rechtstreeks plaats ten behoeve van een diergeneeskundige behandeling, tentoonstelling, keuring, wedstrijd of evenement op cultureel of sportief gebied?

 • Ja à De transportverordening is NIET van toepassing.

Het verder doorlopen van de vragen is niet meer van toepassing.

 • Nee à Ga door naar vraag 2.

Vraag 2:

Betreft het transport in één van de volgende categorieën?

 

1. Transport door paardenhouder t.b.v. seizoensgebonden verweiding;

2. Transport van eigen dieren door paardenhouder over een afstand kleiner dan 50 kilometer;

3. 2 Paarden/pony’s of minder.

§ Ja à De transportverordening is NIET van toepassing. Er moet WEL voldaan worden aan de algemene beginselen in artikel 3, zie bijlage 3. Dit houdt in dat transport geen letsel of onnodig lijden tot gevolg mag hebben, dieren en transportmiddelen moeten geschikt zijn voor transport en de dieren moeten voldoende zorg krijgen.

Het verder doorlopen van de vragen is niet meer van toepassing.

§ Nee à Ga door naar vraag 3.

Vraag 3:

Wat voor diersoort wordt getransporteerd?

Bij deze vraag moet men een keuze maken in het soort dier dat wordt getransporteerd. Men kan kiezen uit de volgende categorieën:

1. Als landbouwhuisdier gehouden runderen, schapen, geiten, varkens en niet geregistreerde eenhoevigen (paarden/pony’s);

2. Pluimvee;

3. Overige diersoorten.

Door deze vraag te beantwoorden heeft men gekozen voor normen waar men aan moet voldoen bij het beantwoorden van de volgende vraag uit het stroomschema.

Vraag 4:

Over welke afstand of voor welke tijd wordt het dier (of de dieren) getransporteerd?

Afstand en tijdsduur van het transport bepalen welke voorschriften van toepassing zijn op het betreffende transport:

1. Transport korter dan 65 kilometer;

Er moet voldaan worden aan de technische voorschriften welke duidelijk worden in bijlage 2 en aan de vervoersdocumenten zoals deze staan vermeld in artikel 4, bijlage 4.

2. Transport langer dan 65 kilometer maar korter dan 8 uur;

Er moet voldaan worden aan de normen uit punt 1 en daarnaast is het verplicht om als vervoerder een vervoersvergunning te hebben, een getuigschrift van vakbekwaamheid van de chauffeur en voldoende opleiding van het overige personeel.

3. Transport langer dan 8 uur;

Normen en verplichten zoals ze genoemd zijn bij punt 1 en 2. Daarnaast is een certificaat van goedkeuring van het transportmiddel verplicht. Verder dient de chauffeur de rij- en rusttijden en beladingsnorm in acht te nemen, een reisjournaal bij te houden en zich te houden aan registratie via het navigatiesysteem.

Aanvullingen:

Een vergunning hoort bij de vervoerder, een getuigschrift bij de chauffeur en een certificaat bij het transportmiddel.

Alle transporten van paarden vallen onder wetgeving met betrekking tot welzijn van dieren tijdens transporten. Het criterium winst is hierbij niet van belang.

Voorbeelden:

Hieronder volgen enkele voorbeelden ter verduidelijking van de hierboven genoemde voorschriften en normen met betrekking tot transport. De voorbeelden worden doorlopen aan de hand van het stroomschema uit bijlage 1.

Voorbeeld A:

Transport van een eigen paard naar een wedstrijd.

Vraag 1 uit het stroomschema

Stap 1. Is er sprake van transport in het kader van een economische activiteit? Kortom, is er geld mee gemoeid?

 • Ja à (er is geld te verdienen met een wedstrijd) Ga door naar stap 2.

Stap 2. Vindt het transport rechtstreeks plaats ten behoeve van een diergeneeskundige behandeling, tentoonstelling, keuring, wedstrijd of evenement op cultureel of sportief gebied?  

 • Ja à De transportverordening is NIET van toepassing.

EXTRA: Alhoewel er vaak geld gemoeid is (economische activiteit) met het transport van paarden/pony’s naar wedstrijden, is besloten om deze niet onder de transportverordening te laten vallen.

EXTRA: Als het transport wordt uitgevoerd door de paardenhouder (of personeel) zelf dan valt het niet onder de transportverordening. Wanneer dit wordt uitgevoerd door een commercieel bedrijf, valt dit uitdrukkelijk wel onder de transportverordening.

Voorbeeld B:

Transport van een paard van derden naar een wedstrijd.

Vraag 1 uit het stroomschema

Stap 1. Is er sprake van transport in het kader van een economische activiteit? Kortom, is er geld mee gemoeid?

 • Ja à (er is geld te verdienen met een wedstrijd) Ga door naar stap 2.

Stap 2. Vindt het transport rechtstreeks plaats ten behoeve van een diergeneeskundige behandeling, tentoonstelling, keuring, wedstrijd of evenement op cultureel of sportief gebied?  

 • Ja à De transportverordening is NIET van toepassing.

EXTRA: Alhoewel er vaak geld gemoeid is (economische activiteit) met het transport van paarden/pony’s naar wedstrijden, is besloten om deze niet onder de transportverordening te laten vallen.

EXTRA: Als het transport wordt uitgevoerd door de paardenhouder (of personeel) zelf dan valt het niet onder de transportverordening. Wanneer dit wordt uitgevoerd door een commercieel bedrijf, valt dit uitdrukkelijk wel onder de transportverordening.

Voorbeeld C:

Transport van een paard van een derde ten behoeve van de verkoop .

Vraag 1 uit het stroomschema

Stap 1. Is er sprake van transport in het kader van een economische activiteit? Kortom, is er geld mee gemoeid?

 • Ja à Ga door naar stap 2 van vraag 1.

Stap 2. Vindt het transport rechtstreeks plaats ten behoeve van een diergeneeskundige behandeling, tentoonstelling, keuring, wedstrijd of evenement op cultureel of sportief gebied?  

 • Nee à Ga door naar vraag 2 van het stroomschema.

Vraag 2 uit het stroomschema

Betreft het transport in één van de volgende categorieën?

– Transport door paardenhouder ten behoeve van seizoensgebonden

verweiding;

– Transport van eigen dieren door paardenhouder over een afstand

kleiner dan 50 kilometer;

– 2 paarden/pony’s of minder.

 • Ja à Het transport valt NIET onder de transportverordening. Er moet wel voldaan worden aan de algemene beginselen in artikel 3, zie bijlage 3. Dit houdt in dat transport geen letsel of onnodig lijden tot gevolg mag hebben, dieren en transportmiddelen moeten geschikt zijn voor transport en de dieren moeten voldoende zorg krijgen.

EXTRA: Mocht het bijvoorbeeld gaan om transport van meer dan 2 paarden ten behoeve van de verkoop, en ook niet aan de andere categorieën uit vraag 2 wordt voldaan, dan is het antwoord op vraag 2 ‘nee’ en kan het stroomschema verder doorlopen worden. Dan blijkt dat het transport wel onder de verordening valt.

EXTRA: Als het transport wordt uitgevoerd door de paardenhouder (of personeel) zelf dan valt het niet onder de transportverordening. Wanneer dit wordt uitgevoerd door een commercieel bedrijf, valt dit uitdrukkelijk wel onder de transportverordening.

Voorbeeld D:

Vervoer van eigen paarden van weide naar opfokstal.

Vraag 1 uit het stroomschema

Stap 1. Is er sprake van transport in het kader van een economische activiteit? Kortom, is er geld mee gemoeid?

 • Ja à Ga door naar stap 2 van vraag 1.

Stap 2. Vindt het transport rechtstreeks plaats ten behoeve van een diergeneeskundige behandeling, tentoonstelling, keuring, wedstrijd of evenement op cultureel of sportief gebied?

 • Nee à Ga door naar vraag 2 van het stroomschema.

Vraag 2 uit het stroomschema

Betreft het transport in één van de volgende categorieën?

– Transport door paardenhouder ten behoeve van seizoensgebonden

verweiding;

– Transport van eigen dieren door paardenhouder over een afstand

kleiner dan 50 kilometer;

– 2 paarden/pony’s of minder.

 • Ja à Het transport valt NIET onder de transportverordening. Er moet wel voldaan worden aan de algemene beginselen in artikel 3, zie bijlage 3. Dit houdt in dat transport geen letsel of onnodig lijden tot gevolg mag hebben, dieren en transportmiddelen moeten geschikt zijn voor transport en de dieren moeten voldoende zorg krijgen.
 • Nee à Ga verder naar vraag 3 uit het stroomschema.

Vraag 3 uit het stroomschema

Wat voor diersoort wordt er getransporteerd?

Het transport van paarden/pony’s zal doorgaans vallen onder ‘overige diersoorten’. Ga verder naar vraag 4 uit het stroomschema.

Vraag 4 uit het stroomschema

Over welke afstand of voor welke tijd wordt het dier (of de dieren) getransporteerd?

Door hier een afstand en tijd in te vullen voor het transport, zal u in het stroomschema kunnen aflezen wat de eisen en normen voor het desbetreffende transport zijn. Het transport valt WEL onder de transportverordening.

EXTRA: Als het transport wordt uitgevoerd door de paardenhouder (of personeel) zelf dan valt het niet onder de transportverordening. Wanneer dit wordt uitgevoerd door een commercieel bedrijf, valt dit uitdrukkelijk wel onder de transportverordening.

 

Voorbeeld E:

Een eigenaar brengt zelf 3 paarden naar het vliegveld (afstand is groter dan 50 km) voor export.

Vraag 1 uit het stroomschema

Stap 1. Is er sprake van transport in het kader van een economische activiteit? Kortom, is er geld mee gemoeid?

 • Ja à Ga door naar stap 2 van vraag 1.

Stap 2. Vindt het transport rechtstreeks plaats ten behoeve van een diergeneeskundige behandeling, tentoonstelling, keuring, wedstrijd of evenement op cultureel of sportief gebied?

 • Nee à Ga door naar vraag 2 van het stroomschema.

Vraag 2 uit het stroomschema

Betreft het transport in één van de volgende categorieën?

– Transport door paardenhouder ten behoeve van seizoensgebonden

verweiding;

– Transport van eigen dieren door paardenhouder over een afstand

kleiner dan 50 kilometer;

– 2 paarden/pony’s of minder.

 • Nee à Ga verder met vraag 3 uit het stroomschema.

Vraag 3 uit het stroomschema

Wat voor diersoort wordt er getransporteerd?

Het transport van paarden/pony’s zal doorgaans vallen onder ‘overige diersoorten’. Ga verder naar vraag 4 uit het stroomschema.

Vraag 4 uit het stroomschema

Over welke afstand of voor welke tijd wordt het dier (of de dieren) getransporteerd?

Door hier een afstand en tijd in te vullen voor het transport, zal u in het stroomschema kunnen aflezen wat de eisen en normen voor het desbetreffende transport zijn. Het transport valt WEL onder de transportverordening.

EXTRA: Als dezelfde eigenaar bijvoorbeeld 2 paarden naar het vliegveld brengt voor export dan zal bij vraag 2 het antwoord ‘ja’ gegeven worden en valt het transport NIET onder de transportverordening. Er moet dan wel voldaan worden aan de algemene beginselen in artikel 3, zie bijlage 3. Dit houdt in dat transport geen letsel of onnodig lijden tot gevolg mag hebben, dieren en transportmiddelen moeten geschikt zijn voor transport en de dieren moeten voldoende zorg krijgen. Ditzelfde geldt wanneer deze eigenaar bijvoorbeeld 3 paarden transporteert naar het vliegveld maar met een afstand kleiner dan 50 kilometer.

EXTRA: Als het transport wordt uitgevoerd door de paardenhouder (of personeel) zelf dan valt het niet onder de transportverordening. Wanneer dit wordt uitgevoerd door een commercieel bedrijf, valt dit uitdrukkelijk wel onder de transportverordening.